Terug naar overzicht

Wet vrijwillige ouderbijdrage en andere veranderingen voor po en vo dit schooljaar

Per 1 augustus zijn de nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage en de wet verduidelijking burgerschapsopdracht van kracht en de Onderwijsinspectie is gaan werken met nieuwe onderzoekskaders. De belangrijkste wijzigingen voor po en vo voor dit schooljaar op een rij:

Vrijwillige ouderbijdrage
Sinds 1 augustus 2021 geldt de wet vrijwillige ouderbijdrage die het verbiedt om leerlingen uit te sluiten van schoolactiviteiten als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen. De VBS Helpdesk zette de mogelijkheden op een rij om het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage te organiseren. Ook delen we een FAQ over communicatie tussen ouders en school over de vrijwillige ouderbijdrage. Het ministerie van OCW publiceerde een brochure met veelgestelde vragen. Lees meer.

Burgerschapsonderwijs
De nieuwe wet over burgerschap gaat vanaf het nieuwe schooljaar in. Voor scholen betekent dit dat zij, voor zover zij dat nog niet al hebben, een visie op burgerschapsonderwijs moeten ontwikkelen en hier vervolgens ook invulling aan gaan geven. En wel op een manier dat het voor de Onderwijsinspectie herkenbaar is. Hierbij is het belangrijk dat wordt aangegeven wat leerlingen op dit punt gaan leren. Ook de monitoring van het burgerschapsonderwijs moet worden vormgegeven. Lees meer.

Herziene onderzoekskaders inspectie
De Onderwijsinspectie werkt per 1 augustus 2021 met herziene onderzoekskaders in het po, vo en het (v)so. Er is een duidelijker onderscheid tussen de inspectierol om de onderwijskwaliteit te waarborgen en de stimulerende rol om die kwaliteit uit te bouwen. Ook zijn de nieuwe eisen voor burgerschap opgenomen in het onderzoekskader. Lees meer.

Inspectie beoordeelt onderwijsresultaten niet dit schooljaar
Het huidige schooljaar 2021/2022 worden scholen door de Onderwijsinspectie niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Dit geldt voor de onderzoeken die zij doet op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het gaat onder meer om de resultaten van de eindtoets en het eindexamen. Lees meer.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is 1 juli 2021 in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor bestuurders en intern toezichthouders in het po en vo. Het is raadzaam om kennis te nemen van de wijzigingen en na te gaan wat dit betekent voor de organisatie en/of acties noodzakelijk zijn. VBS kan met je meedenken. Lees meer.

Aanpassingen Eindexamenbesluit vo
Per 1 augustus zijn de aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO ingegaan. Het doel van de veranderingen is de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die de sector via negen actielijnen heeft ondernomen na het examenincident van 2018. Lees meer.

Vernieuwde leidraad ongewenste beelden
Kennisnet heeft de vernieuwde leidraad ‘Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenste beelden?’ gepubliceerd. In deze handreiking staan adviezen en praktische tips voor scholen over de verspreiding van ongewenste beelden. Lees meer.

Vereenvoudiging bekostiging vo
De invoering van de vereenvoudiging bekostiging betekent ook dat de regeling waarmee geïsoleerde scholen extra bekostiging krijgen per 1 januari 2022 zal ingaan. Lees meer.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over een van deze wijzigingen of een ander onderwerp, neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(Bronnen: PO-Raad en VO-raad, 08-09-2021)

Gerelateerd