12 sep 2024

Burgerschap: handvatten voor het inrichten van een democratische oefenplaats

Als directeur(-bestuurder) ben je verantwoordelijk voor het creëren van een schoolcultuur waarin leerlingen veilig mogen oefenen als actieve burgers, die bijdragen aan een democratische samenleving. Hoe kun je deze democratische oefenplaats vanuit je eigen waarden vormgeven, rekening houdend met de conceptkerndoelen burgerschap? Esther van den Berg van Expertisepunt Burgerschap geeft je handvatten, waarbij zij ook de organisatie en monitoring van doelgericht en samenhangend burgerschap meeneemt. Het onderwerp dat vorig schooljaar tijdens de kennissessie centraal stond.
25 sep 2024

Kan je tijdelijke financiële middelen structureel inzetten? Zo blijf je in control!

De NPO-middelen hadden een duidelijk tijdelijk karakter met als doel de tijdens de Corona-periode opgelopen achterstanden weg te werken. Sindsdien zijn er steeds meer tijdelijke subsidieregelingen verstrekt. In veel gevallen gaat het om geld dat in principe structureel beschikbaar is voor het onderwijs, maar door OCW op incidentele basis over scholen wordt verdeeld. Een relevante vraag is daarom of en zo ja in welke mate deze extra middelen structureel kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld door het aannemen van extra personeel. Tijdens deze kennissessie krijg je handvatten hoe hiermee om te gaan, zodat je in control blijft en financiële problemen voorkomt.
1 okt 2024

Arbeidsvoorwaarden in het po: rechten, plichten en de ruimte voor maatwerk

De nieuwe cao biedt, anders dan voorheen, schoolbesturen meer vrijheid. Ofwel, je kunt meer zelf regelen. Je krijgt inzicht in wat je wel en niet van toepassing mag verklaren in een arbeidscontract. Ook de gewijzigde regels rondom de contractduur, reiskostenvergoeding, salarisverhoging en wat er staat te gebeuren binnen het arbeidsrecht (actualiteiten), komen aan bod.
10 okt 2024

De juridische aspecten van toelating, verwijdering en zorgplicht


Zodra een leerling zich bij jouw school aanmeldt, heb je een zorgplicht jegens die leerling. Op basis van de geldende regels en recente rechterlijke uitspraken krijg je inzicht in wanneer een leerling is aangemeld, waarop te letten bij het vormgeven van het toelatingsbeleid in relatie tot de zorgplicht, en wat geldt als er geen zorgplicht is. Aan bod komen ook de plaatsingsruimte, het belang van een gedegen schoolondersteuningsplan (SOP) en het tijdig opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP), het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en do’s en don’ts na de afgifte hiervan.
15 okt 2024

VBS Directienetwerk: leren van en met collega-directeuren

Het VBS Directienetwerk is een netwerk dat vooral bestaat uiteenpitters en kleine schoolbesturen. Tijdens de interactieve bijeenkomsten gaan de aanwezigen met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek. Onderwerpen worden door de deelnemers zelf aangedragen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
17 okt 2024

Van directeur naar directeur-bestuurder: zo pak je het aan

Een directeur-bestuurder in plaats van directeur. Het staat steeds vaker op de agenda van kleine schoolbesturen en éénpitters. Hoe oriënteer je je hierop? Hoe pak je dit veranderingsproces aan? En hoe bereid je mensen voor op hun nieuwe rol? Directeur-bestuurder bij Montessorischool Bilthoven Lianne van den Essenburg deelt haar ervaringen, geeft handvatten en tips.
12 nov 2024

Ontslag in het onderwijs: waarop letten?

Om je goed voor te bereiden op een ontslagprocedure is het noodzakelijk om te weten welke wetten en spelregels er gelden en waarop te letten. Arzu Yandere (onderwijsadvocaat bij Logos Legal en VBS-partner) neemt je hierin mee. Ook zet zij recente rechterlijke uitspraken en de tips en handvatten die hieruit volgen, op een rij. Aan bod komen onder andere tijdelijke dienstverbanden, dossieropbouw, de transitievergoeding, vaststellingsovereenkomst, ontslag tijdens ziekte en uitkeringskosten.
21 nov 2024

Handvatten voor verstevigen rol vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is feitelijk het eerste aanspreekpunt als het de sociale veiligheid en integriteit mogelijk in het geding is. Je krijgt inzicht in wat de rol van de vertrouwenspersoon inhoudt, wat zijn positie binnen de school is en onder welke voorwaarden hij zijn taken goed kan uitvoeren. Aan bod komen ook de wettelijke kaders, klachtenroute, inspectie en do’s en dont’s als het om het borgen en bevorderen van de sociale veiligheid op school gaat.
10 dec 2024

VBS Directienetwerk: leren van en met collega-directeuren

Het VBS Directienetwerk is een netwerk dat vooral bestaat uit eenpitters en kleine schoolbesturen. Tijdens de interactieve bijeenkomsten gaan de aanwezigen met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek. Onderwerpen worden door de deelnemers zelf aangedragen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.