Terug naar overzicht

Communicatie over vrijwillige ouderbijdrage

VBS krijgt veel vragen over de vrijwillige ouderbijdrage. De Onderwijsinspectie stelt eisen aan de invulling en communicatie over de ouderbijdrage. Hieronder delen we ter inspiratie een FAQ over communicatie tussen ouders en school over de vrijwillige ouderbijdrage. Het is een FAQ van een vrijeschool die goed toepasbaar is voor andere scholen.

Momenteel ligt er een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) bij de Eerste Kamer dat verbiedt om leerlingen uit te sluiten van schoolactiviteiten als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen. De leden van de PO-Raad en de VO-raad hebben eerder al vastgelegd dat leerlingen niet uitgesloten mogen worden van schoolactiviteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdragen niet betaald hebben. Daarnaast hebben de raden vastgelegd dat de bijdrage altijd vrijwillig is en dat scholen ouders expliciet moeten informeren.

Wat is het doel van de vrijwillige ouderbijdrage?
Het doel van de vrijwillige ouderbijdrage is het dekken van de extra kosten die het rijke vrijeschoolonderwijs met zich mee brengt. Deze kosten kunnen niet gefinancierd worden uit de overheidsgelden, omdat deze gelden ontoereikend zijn.

Wat maakt de Vrije School dan voor extra kosten ten opzichte van regulier onderwijs?
Dit verschil zit hem met name in de inzet van extra personeel voor bijvoorbeeld euritmie met pianobegeleiding, assistentie bij de kleuterklassen, remedial teaching en conciërge-ondersteuning. Waar mogelijk bieden we deze extra medewerkers ook een vast dienstverband aan. Daarnaast geldt dat voor een deel van de schooljaren de vakdocent een extra leerkracht is, naast de eigen klassenleerkracht.

Maar andere scholen hebben toch ook bijvoorbeeld kunstles met speciale docenten?
Dat klopt. Een dergelijke les wordt vaak projectmatig gesubsidieerd door de overheid. Het vrijeschoolonderwijs ontleent haar identiteit voor een groot deel aan het ervaren en onderwijzen van creatieve en expressieve vorming. Dit vormt een vast onderdeel van het curriculum. De Vrijeschool kan hiervoor dus niet afhankelijk zijn van projectgebonden subsidies.

En de natuurlijke materialen zoals houten speelgoed, hoe verhoudt zich dit tot de inzet van digitale leermiddelen?
Het klopt dat de vrijeschool bij voorkeur natuurlijke materialen gebruikt in de lessen. Het is echter een misvatting dat de ouderbijdrage hiervoor nodig is. De extra kosten die dit met zich meebrengt laten zich wegstrepen tegen minder uitgaven aan digitale leermiddelen. Nogmaals: de ouderbijdrage wordt voornamelijk gebruikt voor het extra personeel dat nodig is voor het veelzijdige vrijeschoolonderwijs.

Hoe zit het met het schoonmaken van de klas en klein onderhoud?
Het is onze visie dat ouders en school samen werken aan de vorming van het kind. De school betrekt daarom de ouders bij het onderwijs. Een goed voorbeeld hiervan is de sinterklaasviering. Ouders steken hier hun energie in en tonen betrokkenheid en liefde voor het kind. Met het schoonmaken van de klas dragen ouders bij aan een prettig schoolklimaat.

Heb ik als ouder invloed op de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage?
Op indirecte wijze loopt dit via de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten 3 ouders die alle ouders vertegenwoordigen in de besluitvorming. De MR stemt in met de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. Dit maakt onderdeel uit van de gehele begroting. De jaarrekening wordt opgesteld op bestuursniveau en is op de website van ….. terug te vinden. Geïnteresseerde ouders kunnen mij mailen of aanschieten om een afspraak te maken. En kom ook zeker eens langs op een van de koffieochtenden met de schoolleiding. De discussies die we daar hebben zijn een bron van informatie voor ons.

Zou je kunnen zeggen dat als je kiest voor de vrijeschool dat je kiest voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage?
Nee dat is niet zo, de ouderbijdrage is en blijft vrijwillig. Maar die bijdrage maakt het wel mogelijk om de visie van onze school werkelijk vorm te kunnen geven. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich ervan bewust zijn dat het  vrijeschoolonderwijs meer kost dan regulier onderwijs. Ongeacht of je de vrijwillige ouderbijdrage betaalt of niet, je kind blijft welkom op onze school en geniet hetzelfde vrijeschoolonderwijs. Ouders vinden het vaak lastig om aan te geven dat ze de bijdrage niet kunnen betalen, maar ik maak van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat we hierin werkelijk tegemoet kunnen komen en dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Uiteraard is iemands financiële situatie privé. Sommige ouders betalen naar draagkracht. Soms vragen ouders om een alternatieve vorm om de school te ondersteunen. En dit alternatief is er zeker, er zijn vele manieren waarop je de school kunt helpen. Persoonlijk vind ik het wel heel belangrijk om de beweegredenen te kennen als mensen de vrijwillige ouderbijdrage niet willen betalen. Er kunnen andere zaken spelen die belangrijk zijn voor mij als directeur om rekening mee te houden. Ik wil ouders dus graag uitnodigen om dit kenbaar te maken. Het liefst rechtstreeks aan mij als directeur. De docenten hebben uiteraard geen inzicht in welke ouders wel/niet de vrijwillige ouderbijdrage betalen.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Zelf ook een vraag?

Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(18-05-2020)

Gerelateerd