Terug naar overzicht

Medezeggenschap deel 1: Welke rol heeft de MR bij het schoolplan

Goede medezeggenschap is belangrijk voor een goed werkende organisatie. En voor de mensen die daar werken. Hoe geef je dus op een goede wijze invulling aan medezeggenschap? En hoe werken de verschillende mensen – zoals schoolleiders, bestuurders en (G)MR – op een goede manier samen? De komende tijd publiceert VBS drie artikelen over dit onderwerp. In het eerste artikel gaan we in op medezeggenschap en het schoolplan.

Zoals gezegd, medezeggenschap is belangrijk binnen het onderwijs. In feite organiseer je daarmee als school je eigen tegenspraak waar je informatie uit kunt halen en draagvlak mee kunt creëren. Een medezeggenschapsraad (MR) is verplicht en bestaat doorgaans uit personeel en ouders.

Wat zegt de wet over medezeggenschap in het onderwijs?
Formele medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeelsleden is geregeld in de wet medezeggenschap op scholen (Wms). In de Wms staat dat elke school verplicht een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De samenstelling van de MR is 50% personeelsleden en 50% ouders en leerlingen. Verkiezingen bepalen wie er plaatsneemt in de MR. De MR heeft een aantal rechten:

 • Informatierecht. Om goed mee te kunnen praten over het beleid van de school heeft de MR recht op relevante informatie. Het is de taak van de bestuurder om de MR tijdig en juist te informeren.
 • Instemmingsrecht. Deze geldt bijvoorbeeld voor de hoogte van de ouderbijdrage of het schoolreglement.
 • Adviesrecht. In de Wms is vastgelegd voor welke zaken de school de MR om advies moet vragen. Het is niet verplicht het advies over te nemen. Het bestuur van de school dient elk belangrijk besluit eerst aan de MR voor te leggen voor instemming of advies.
 • Initiatiefrecht. De MR kan tevens over allerlei zaken die in een school van belang zijn, voorstellen doen. Die voorstellen of standpunten moeten altijd worden besproken.

MR en het schoolplan

 • Het schoolplan beschrijft de keuzes die een school in de komende vier jaar maakt. Daarom heeft de MR instemmingsrecht bij het vaststellen van het schoolplan.
 • De MR kan ook voorstellen doen om het schoolplan te wijzigen.
 • Op basis van het schoolplan maken scholen een jaarplan. De MR heeft geen instemmingsrecht op de jaarplannen, omdat deze een uitwerking zijn van het schoolplan.
 • De MR ziet wel toe dat in de jaarplannen wordt uitgevoerd wat in het schoolplan is opgenomen.
 • Een schoolplan mag tussentijds worden gewijzigd. Op dat moment heeft de MR instemmingsrecht.
 • Ook op veel aparte onderdelen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Denk aan de lessentabel, anti-pestbeleid, het veranderen van een rekenmethode, onderwijskundige vernieuwing, bevorderingsnormen en herkansingsmogelijkheden.
 • Het is dus belangrijk om als school te weten op welke onderdelen van het schoolplan de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

Tips
Medezeggenschap is in de wet vastgelegd, de MR heeft een aantal rechten. Het is wel goed om de MR niet als een verplicht onderdeel te zien, maar juist een belangrijk onderdeel van het schoolplan-proces. Zij kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het plan. Om de samenwerking maximaal te benutten, geven we nog een aantal tips.

 • Betrek de MR in een vroeg stadium van het schoolplan.
 • Maak de stukken toegankelijk en begrijpelijk. Zorg voor eventuele mondelinge toelichting.
 • Faciliteer scholing en professionalisering.
 • Maak vergoedingen voor MR-leden helder en transparant.

Meer weten?

Heb je hierover een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-53 573 393

Gerelateerd