Terug naar overzicht

Vernieuwde statuten en reglementen medezeggenschap

Op 1 augustus 2023 is de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs ingevoerd. De modelreglementen en -statuten voor de medezeggenschap zijn vernieuwd. Deze documenten zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn veelvoorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden aangepakt. 

Belangrijkste wijzigingen in de wet

Deze wet leidt tot twee belangrijke wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

  1. Het bevoegd gezag moet de MR op advies- of instemmingsbevoegdheid wijzen (nieuw artikel 7A)

    De (G)MR heeft advies- en instemmingsrecht, maar het komt geregeld voor dat een (G)MR moet raden wat er wordt voor verwacht. Daarom moet het bevoegd gezag nadrukkelijk wijzen op de advies- of instemmingsbevoegdheid.
  2. Het bevoegd gezag moet de MR ongevraagd inlichtingen verstrekken (wijziging artikel 8)

    De wijziging van het artikel houdt in dat het bevoegd gezag de (G)MR ongevraagd, tijdig alle inlichtingen moet verstrekken die de (G)MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig kan hebben. Het informatierecht van de MR verandert hiermee in een informatieplicht voor het bevoegd gezag.

Verschil statuten en reglementen

In het medezeggenschapsstatuut staan de afspraken die het bevoegd gezag en de (G)MR hebben gemaakt over de inrichting van de medezeggenschap. Het bevoegd gezag moet het medezeggenschapsstatuut ten minste eenmaal in de twee jaar vaststellen. Vaststelling kan alleen kan alleen als ten minste twee derde van de leden van de raad met het voorstel heeft ingestemd.
Elke medezeggenschapsraad heeft een eigen medezeggenschapsreglement. Daarin staan de taken en bevoegdheden van de MR precies beschreven. Dit zijn taken en bevoegdheden die in de Wms staan, maar er kunnen ook aanvullende bevoegdheden in het reglement worden opgenomen.

Nieuwe statuten en reglementen

De modelreglementen en -statuten voor de medezeggenschap zijn vernieuwd. Deze documenten zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn veelvoorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden aangepakt.

Ga naar de nieuwe statuten en reglementen…

Meer weten?

Gerelateerd