Terug naar overzicht

Welke rol heeft de medezeggenschapsraad bij de benoeming van bestuurders en toezichthouders?

Het aanstellen van een nieuwe (directeur-)bestuurder of toezichthouder is een belangrijk moment. Als bestuurders en toezichthouders hun werkgeverstaak serieus nemen, gaan zij zorgvuldig en veeleisend te werk bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe bestuurders en toezichthouders. Het is zaak dit op professionele wijze te doen en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (G(MR) tijdig en zorgvuldig bij dit proces te betrekken.

Benoeming en ontslag van bestuurders
Benoemingen van bestuurders moeten plaatsvinden op basis van vooraf vastgestelde profielen. De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR heeft adviesrecht op de vaststelling van die profielen (artikel 11q WMS). De (G)MR heeft adviesrecht op voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van een bestuurder (artikel 11h1WMS). Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, waarin een vertegenwoordiging namens de personeelsgeleding én de oudergeleding zitting neemt (artikel 8a WMS).

Benoeming leden van de Raad van toezicht
Het is raadzaam voor een open en transparante procedure te kiezen en daarbij rekening te houden met de code Goed bestuur. Daarbij past het werken met een sollicitatiecommissie (benoemingsadviescommissie/selectiecommissie). Zorg dat in de procedure vooraf duidelijk is hoe de commissie is samengesteld bij de verschillende functies, wat de rol is van de commissie en die van de afzonderlijke leden.

De (G)MR heeft een adviesrecht bij het vaststellen van de competentieprofielen van de toezichthouder (artikel 11 lid 1q WMS). Deze profielen worden vervolgens openbaar gemaakt, conform artikel 17a lid 2 WPO en artikel 24d lid 2 WVO. Daarnaast hebben de ouders die een of meerdere kinderen hebben op een of meerdere van de aangesloten scholen het recht om voor één lid van de raad van toezicht een bindende voordracht te doen (artikel 17a lid 2 WPO en artikel 24d lid 2 WVO). In de praktijk wordt deze bevoegdheid vaak door de oudergeleding van de (G)MR uitgeoefend. Bindend wil zeggen dat de (G)MR het RvT-lid aanwijst en dat de raad van toezicht deze persoon zal  moeten benoemen.

In theorie hoeven het bestuur en de andere leden van de raad van toezicht  het niet eens te zijn met de kandidaat, maar een zeker mate van overeenstemming is voor de samenwerking wel wenselijk. Zodra de voorgedragen kandidaat deel uitmaakt van de raad van toezicht is  hij of zij overigens gelijk aan de andere RvT-leden; er is geen last of ruggenspraak met de MR.

Meer weten?
Lees ook de Handreiking benoeming toezichthouders
En de Handreiking benoemingsprocedure College van Bestuur
Meer handreikingen over bestuur en toezicht vind je hier in de Kennisbank.

De Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over (betaald) ouderschapsverlof of een ander onderwerp neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(24-02-2022)

Gerelateerd