Terug naar overzicht

Welke rol heeft de MR als schooltijden worden aangepast?

In het primair onderwijs komt de schooltijd tot uiting in het type schoolrooster. De school kan keuzes maken in de begintijd van het onderwijs, de eindtijd en de pauzes. De oudergeleding van de MR heeft een belangrijk rol – en zelfs rechten – bij het veranderen van de schooltijden. Welke is dat?

  • Raadpleging van alle ouders. Bij een wijziging moeten eerst alle ouders worden geraadpleegd voordat er een definitief besluit kan worden genomen. De MR beslist zelf wat de voorwaarden zijn voor die raadpleging en legt dit bij voorkeur vast in het MR-reglement. Het is niet wettelijk vastgelegd hoe deze raadpleging eruit moet zien en of de uitkomsten van deze ouderraadpleging bindend zijn. De school bepaalt zelf hoe zij hiermee omgaat. Wel moet elke ouder de mogelijkheid hebben om zijn mening te geven over de wijziging. Doel is om te ontdekken wat de ouders vinden van een plan om over te gaan op andere schooltijden.
  • Instemmingsrecht. De ouders in de MR moeten instemmen met de nieuwe schooltijden (art. 13 lid 1 onder h Wms). Zij hebben ook een instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schoolgids (artikel 13 lid 1g WMS), waarin moet staan opgenomen hoe de verplichte onderwijstijd wordt benut.
  • GMR. Als een bestuur de schooltijden van meerdere of alle scholen wil aanpassen dan treedt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in plaats van alle afzonderlijke MR’s op (artikel 16 lid 1 WMS).

Daarnaast is het goed om te beseffen dat de wijziging van schooltijden ook effect heeft op personeelsleden, denk aan verandering van werktijden en pauzes. In de uitwerking van de nieuwe schooltijden kan het dan ook zijn dat bijvoorbeeld de arbeids- en rusttijdenregeling moet worden aangepast. De personeelsgeleding van de MR heeft een instemmingsrecht op het vaststellen of wijzigen van een arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 12 lid 1f WMS).

Meer weten? De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniels van de VBS Helpdesk. Zij is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– E-mail: helpdesk@vbs.nl

– WhatsApp: 06-330 296 94

(8 juni 2022)

Gerelateerd