Terug naar overzicht

Wat moet erin het schoolplan staan?

Het schoolplan is het kerndocument van de school: hierin laat je zien waar je als school op inzet en hoe je de kwaliteit waarborgt. Het speelt een belangrijke rol in het continue verbeteringsproces van de school. Meestal is het schoolplan bedoeld als sturingsinstrument, dat veel schoolleiders verder uitwerken in concretere jaarplannen. De VBS Helpdesk heeft een overzicht opgesteld van wat er in ieder geval in het schoolplan moet staan.

Ten minste een keer in de vier jaar maak je als school het schoolplan op. Het kan voorkomen dat je het schoolplan eerder moet wijzigen. Door ontwikkelingen in de onderwijswereld of bijvoorbeeld door landelijke bezuinigingen, waardoor specifieke onderwijsbehoeften onder druk komen te staan.

Deze kernpunten staan in je schoolplan

De volgende kernpunten moeten op grond van de wet – zowel in het po, so als vo – in het schoolplan staan, tenzij deze al in een ander document zijn opgenomen. Zorg ervoor dat de uitwerking van deze kernpunten aansluiten bij de situatie van je school.

 1. Beleid ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
  – Wijze waarop je de kwaliteit bewaakt
  – Wijze waarop je vaststelt hoe je de kwaliteit verbetert
  – Maatregelen en instrumenten die waarborgen dat personeel bekwaamheid onderhoudt
 2. Onderwijskundig beleid
  – Uitwerking van de wettelijke opdrachten
  – Uitwerking van de door het bevoegd gezag opgenomen opdrachten
  – Voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  – Voorzieningen voor leerlingen met een leerlinggebonden budget
 3. Personeelsbeleid
  – Maatregelen voor personeel dat bijdraagt aan ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid
  – Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
 4. Sponsorbeleid 

  – Is er sprake van aanvaarding van materiële en/of geldelijke bijdragen anders dan de vrijwillige ouderbijdrage? Zo ja, laat in het schoolplan zien hoe je daar mee omgaat.

In het vo kan de minister scholen of afdelingen voor voorbereidend beroepsonderwijs aanwijzen, waarvan de schoolplannen mogen afwijken van de in de wet gestelde doelen.

Rol MR bij het schoolplan

In het schoolplan maak je zeer belangrijke keuzes voor de komende vier jaar op school. De MR heeft daarom op grond van de wet een instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het schoolplan. De MR heeft geen instemmingsrecht op de jaarplannen. De inhoud hiervan mag overigens niet in strijd zijn met schoolplan. Het is aan de MR om toe te zien dat in de jaarplannen wordt uitgevoerd wat in het schoolplan is opgenomen. Lees ook: ‘Welke rol heeft de MR bij het schoolplan?’.

Vragen over het schoolplan?

Meer informatie over de inhoud van het schoolplan vind je in deze handreiking van de Inspectie. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Nienke van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94

Gerelateerd