Terug naar overzicht

VBS-netwerken bespreken governance, privacy en cao

VBS-netwerken Noord en P&O po kwamen online samen op respectievelijk 31 maart en 6 april. Nienke Daniels: ‘Binnen netwerk Noord was de balans in governance het belangrijkste gespreksonderwerp. Ben je formeel directeur-bestuurder of ben je het alleen in de dagelijkse praktijk? Hoe zorg je ervoor dat binnen jouw school de code goed bestuur ook daadwerkelijk wordt nageleefd?’

Het blijft noodzakelijk eigen bestuur en toezicht regelmatig onder de loep te nemen of te bezinnen op je eigen bestuursmodel. VBS sprak dit schooljaar al met meer dan honderd (vrijwillige)  bestuurders en toezichthouders over bovenstaande onderwerpen. Tijdens de kennissessie in maart stond de relatie tussen bestuur en toezicht op de agenda. Heb je behoefte aan specifieke informatie, neem dan contact op met onze governance-specialist Edward Moolenburgh.

In het P&O netwerk primair onderwijs stond de nieuwe cao po centraal. Nienke Daniels: ‘Cao’s die niet worden opgezegd blijven doorgaans een jaar van kracht, tenzij anders afgesproken. Voor het primair onderwijs geldt dat de huidige cao po doorloopt tot 1 januari 2022 tenzij er eerder een nieuwe cao po is. De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn begonnen met het uitwisselen van de inzetbrieven. Binnenkort ontvangen de aangesloten schoolbesturen een ledenpeiling over de ervaringen in de praktijk met de cao om daarmee input te krijgen van de achterban. De inzet vanuit de werkgevers is gericht op goed werkgeverschap in het primair onderwijs: wat hebben schoolbesturen nodig om een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn, een organisatie waar mensen graag werken, waar mensen zich kunnen ontplooien, waar in mogelijkheden wordt gedacht en waar ieders kwaliteiten zo goed mogelijk naar voren komen. De punten genoemd in de inzetbrief: loonontwikkeling in de sector, modernisering van de cao, het loongebouw en de positie van de directeuren daarin, de bovenwettelijke uitkeringen, onkostenvergoedingen, demotie en nog een aantal technische punten.’

Corona en privacy
Een tweede punt dat uitgebreid besproken werd in het netwerk was corona en privacy. Centrale vraag luidt: ‘Wat mag ik wel noteren en wat niet?’ Om clusters en uitbraken van COVID-19 te voorkomen willen scholen bij een absentmelding graag weten of een leerling of personeelslid afwezig is vanwege corona of om een andere reden. De AVG laat niet toe zomaar gezondheidsgegevens te vragen, bij te houden en te delen.

De PO-Raad heeft een handreiking uitgebracht om zowel regie te kunnen voeren op de gezondheid en veiligheid op school gedurende de coronacrisis, als om de privacy te kunnen borgen. De handreiking geeft richtlijnen voor de volgende vragen:

  • Mag de school vragen aan een leerling of deze corona heeft?
  • Mag de school vragen aan een medewerker of deze corona heeft?
  • Mag de school gegevens uitwisselen met de GGD?
  • Mag de school bijhouden welke leerling of medewerker corona heeft?
  • Mag de school communiceren welke leerling of medewerker corona heeft?

Heb je ook interesse om deel te nemen aan een netwerk? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (Whatsapp). De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

(07-04-2021)

Gerelateerd