Terug naar overzicht

Wanneer moet het formatieplan worden vastgesteld?

Het formatieplan van een school wordt jaarlijks voor 1 mei door het schoolbestuur vastgesteld. Een formatieplan geeft in de kern antwoord op de volgende vragen: hoeveel personeel heb ik de komende jaren nodig, in welke functies en van welke omvang? Wat is er mogelijk gelet op de financiële en personele middelen die ik tot mijn beschikking heb? 

Keuzes maken

Op grond van het aantal leerlingen krijgt een school geld om de formatie in te vullen, daarbij worden keuzes gemaakt. Het uitgangspunt in het primair onderwijs is een directeur per school, leerkrachten voor elke klas/groep, eventueel onderwijsondersteunend personeel en één of meer vakleerkrachten. Afhankelijk van de schoolgrootte kan een directeur geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van lesgevende taken. Daarvoor zit geld in het formatiebudget.

Wanneer de school iemand uit het onderwijzend personeel vrijstelt van lesgevende taken om een andere taak uit te voeren (bijvoorbeeld intern begeleider of remedial teacher) heeft dit gevolgen voor de invulling van de overige functies. Het kan betekenen dat de groepsgrootte toeneemt als gevolg van de maatregel. Het kan ook betekenen dat er geen onderwijsondersteunend personeel wordt aangesteld. Al deze keuzes hebben te maken met de invulling van de functies binnen de school.

De MR heeft instemmingsrecht

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het formatieplan (artikel 12 lid 1b WMS). De oudergeleding wordt geïnformeerd over de voorstellen en kan erover meepraten. Zij heeft immers een belang bij een goede verdeling van de beschikbare middelen over de groepen en binnen de zorgstructuur van de school. Dat geldt ook voor de vormgeving van de directiefunctie(s).

Voor de GMR geldt dat er ook instemmingsrecht geldt voor personeel dat werkzaamheden verricht die zich verbinden aan meer dan één school (artikel 16 lid 3 WMS).

Na de vaststelling van de formatie doet de schoolleiding een voorstel voor de verdeling van de personeelsleden over de verschillende functies en taken. Dan is er geen sprake meer van vaststelling van het formatieplan, maar van de groeps- of klassenindeling. Op sommige scholen wordt deze indeling als een onderdeel van het formatieplan aangeduid. Dat is onjuist. Over de vraag welke leerkracht voor welke groep/klas komt te staan heeft de MR niets te zeggen. Om het populair uit te drukken: de MR gaat over de functies, niet over de mensen.

Gerelateerd