Terug naar overzicht

Nieuwe bekostiging po: aandachtspunten voor eenpitters en kleine schoolbesturen

Over iets meer dan drie maanden treedt de nieuwe bekostiging in werking. Financieel adviseur en VBS-partner Marcus Driessen zette gisterenavond tijdens de online Kennissessie ‘Bekostiging po’ uiteen wat er gaat veranderen en waar rekening mee te houden.

Een greep uit de aandachtspunten:

  • Het totale budget van OCW blijft gelijk, maar door het herverdeeleffect gaat ongeveer de helft van de schoolbesturen er op vooruit en de andere helft er op achteruit. Om die laatste groep tegemoet te komen, komt er een overgangsperiode van drie jaar.
  • Aanpassing groeibekostiging: een schoolbestuur krijgt groeibekostiging voor elke maand dat het aantal leerlingen op de 1e van die maand tenminste 4% hoger is dan het aantal leerlingen waar het bestuur in dat kalenderjaar voor bekostigd wordt. Voor een startende / groeiende school is dit iets gunstiger.
  • Het effect van de afschaffing van de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) is vooral groot voor scholen met weinig verloop van personeel en daardoor een hoge GGL. 

Voor VBS-scholen is dit zeker een aandachtpunt. Leerkrachten kiezen vaak bewust voor deze algemeen bijzondere scholen, waardoor het natuurlijk verloop lager is en derhalve het personeelsbestand ouder. Ter indicatie: een school met 200 leerlingen met een GGL van ouder dan 40 jaar, gaat er in 2026 zo’n 15.000 euro op achteruit. Bij een GGL van ouder dan 44 jaar zelfs meer dan 50.000 a 60.000 euro. En hoe hoger de GGL, hoe hoger het verschil oploopt. Houd hier rekening mee in de meerjarenbegroting. Het kan er zelfs toe leiden dat verjonging van je personeelsbestand in de toekomst noodzakelijk wordt.
  • De bedragen voor de basisbekostiging (per school en per leerling) voor 2023 zoals die nu bekend zijn gemaakt, worden nog aangepast vanwege de inflatiecorrectie voor het materiele deel van de bekostiging. Dat is ongeveer 10% van de totale basisbekostiging (90% is voor personeel). De correctie zal zeker 10% zijn, dus een verhoging van de basisbekostiging met (ruim) 1% (10% x 10%). Dit wordt nog verwerkt in de beschikking die waarschijnlijk in november verstuurd wordt.
  • De definitieve bijstelling van de bekostiging wordt naar alle waarschijnlijkheid pas bekend in juni / juli 2023. Gelet op de huidige loonontwikkelingen, is de kans groot dat de lonen – met terugwerkende kracht, per 1 januari 2023 – omhoog worden bijgesteld. Houd hier dus rekening mee in je begroting.
  • De rol van de MR wordt steeds groter: instemming van de MR is al nodig voor besteding werkdrukmiddelen, inzet bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders en NPO-plannen, en binnenkort ook voor de begroting.

De volgende Kennissessie Bekostiging po staat gepland op woensdag 22 maart 2023. Schrijf je nu al in! Voor een overzicht van alle VBS-Kennissessie, check onze online agenda.

Relevante en interessante links
Herverdeeleffectenmodel en totstandkoming bedragen vereenvoudiging bekostiging po

Gerelateerd