Terug naar overzicht

Checklist (meerjaren) bestuursformatieplan: dit moet erin staan

De verschuiving van de teldatum naar 1 februari is voor veel scholen een extra argument om in het voorjaar het bestuursformatieplan op te stellen. Een belangrijk proces, want een goed doordachte formatie geeft duidelijkheid over de inzet van personeel en op welke manier middelen worden ingezet, wat bijdraagt aan de dialoog erover en begrip in het geval je als werkgever lastige maatregelen moet nemen. Het vergaren van alle informatie valt niet altijd mee. Hieronder een checklist van wat er allemaal in moet staan.

Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk om een bestuursformatieplan op te stellen. Een goed bestuursformatieplan geeft in de kern antwoord op de volgende vragen: Hoeveel personeel heb ik de komende jaren nodig, in welke functies en van welke omvang? Wat is er mogelijk gelet op de financiële en personele middelen die ik tot mijn beschikking heb? Een kwalitatief goed formatieplan draagt bij aan een beleidsrijke inzet van beschikbare middelen. Het moet voldoen aan de wet, maar vormt bovenal een vertaling van de organisatiedoelstellingen en hangt daarom nauw samen met de begroting, het HR- beleid, functiebouwwerk en onderwijsbeleid.

Omvat deze overzichten
Het bestuursformatieplan omvat in ieder geval de volgende overzichten:

 • Meerjaren formatiebeleid en de prognoses;
 • Overzicht van de te besteden middelen en lumpsumbekostiging;
 • Overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen;
 • Overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie.

Toelichting zorgt voor draagvlak
De keuzes die in bovenstaande overzichten worden gemaakt, hebben consequenties op operationeel en strategisch niveau. Licht je keuzes daarom toe, om te voorkomen dat het gevoel ontstaat dat ze ad-hoc zijn genomen, wat eerder tot weerstand dan begrip leidt. Door je keuzes toe te lichten draag je bij aan de dialoog erover met de MR en medewerkers en het kan voor draagvlak zorgen in het geval je als werkgever lastige maatregelen moet nemen.

Zaken die in de toelichting aan de orde kunnen komen

 

Onderdelen van het personeelsbeleid:

 • seniorenbeleid
 • mobiliteitsbeleid
 • personeelsbeleid en kwaliteit
 • ziekteverzuim
 • ouderschapsverlof (CAO PO art. 8.17 t/m 8.19)
 • vervangingsbeleid
 • duurzame inzetbaarheid

 

Aspecten van personeelsplanning:

 • deeltijdbeleid
 • overplaatsingsbeleid
 • vervanging en vervangingspoule
 • functiebouwwerk (CAO PO art. 5.1);
 • werkdrukmiddelen

 

Aanvullende formatie:

 • azc-faciliteiten
 • gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 • i/d-banen – participatiebanen
 • voor- en vroegschoolse educatie

 

De samenwerkingsrelaties:

 • passend onderwijs
 • bestuurlijke samenwerking
 • brede schoolontwikkeling

 

Organisatieaspecten:

 • bovenschoolse formatie
 • directiestructuur
 • samenwerkingsschool
 • bestuurskosten

 

Specifieke groepen personeel:

 • onderwijsondersteunend personeel
 • ambulante begeleiding
 • vakleerkrachten
 • leraren in opleiding
 • zij-instromers

 

De formele totstandkoming van het (bestuurs)formatieplan:

 • Medezeggenschap (WMS art. 12 lid b), instemming

 

Diverse onderwerpen zoals:

 • bonus/malus vervangingsfonds
 • interne projecten
 • externe projecten

Vragen over het (meerjaren) bestuursformatieplan?


Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via Whatsapp: 06 – 330 296 94.

Gerelateerd