Terug naar overzicht

Van directeur naar directeur-bestuurder: VBS denkt met je mee!

Een directeur-bestuurder in plaats van directeur. Het staat steeds vaker op de agenda van kleine schoolbesturen en eenpitters. VBS krijgt er regelmatig vragen over: wat betekent deze stap voor de organisatie en de directeur zelf, zowel vanuit praktisch als formeel oogpunt? Wil je hierover sparren? Neem dan contact met ons op: emoolenburgh@vbs.nl.

Veel eenpitters en kleine schoolbesturen in het po denken erover na, of hebben inmiddels het besluit genomen om het primaat van het uitvoerend bestuur niet meer bij vrijwilligers (ouders) te beleggen. Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Een overweging kan dan zijn om van de directeur een directeur-bestuurder te maken, met een toezichthoudend bestuur of een raad van toezicht. Een keuze die het primaat van het uitvoerend bestuur legt bij de professional in plaats van de vrijwilliger.

Door ervaringsdeskundigen zijn eerder onder andere deze praktische voordelen benoemd:

  • Snellere besluitvorming
    Als directeur leg je je plannen uitgebreid voor aan het (ouder)bestuur. Zeker als er sprake is van een snelle doorloop in het bestuur vergt dat soms flinke afstemming voordat een besluit wordt genomen. Als directeur-bestuurder kun je je plannen zelf uitvoeren waarbij je natuurlijk wel te allen tijde verantwoording aflegt. De besluitvoering gaat dan vaak sneller en efficiënter.
  • Duidelijkere rol- en taakverdeling
    De rolverdeling tussen een directeur-bestuurder en de interne toezichthouder is duidelijker voor alle partijen, wat de agendasetting en relatie tussen beide doorgaans ten goede komt.
  • Betere borging vertegenwoordiging en verantwoording
    De directeur-bestuurder stelt de plannen op en voert deze uit. Het is helder dat hij of zij de school extern en intern vertegenwoordigt en hierover verantwoording aflegt. In externe overleggen kan een duidelijk standpunt worden ingenomen zonder eerst intern terug te koppelen.

Wat het betekent voor de directeur
Hij of zij wordt (mede) eindverantwoordelijk voor het bestuur en is hier ook aansprakelijk voor. Zorg dat je van te voren met elkaar bespreekt wat de directeur nodig heeft om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Is er verdere ondersteuning nodig? Op welke beleidsterreinen? Sluit ook altijd een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. De vraag kan voorliggen welke cao wordt toegepast: de cao po of de cao bestuurders po.

Tenslotte is het van belang dat er een toezichtkader (kijk hier voor een voorbeeld) komt met daarin duidelijke afspraken met de toezichthouder over de verwachtingen, waaronder ook afspraken over de beoordeling en voortgangsgesprekken. Zo krijgt ook de rol van toezichthouder meer handen en voeten.

VBS staat voor je klaar!
De keuze om van directeur naar directeur-bestuurder te gaan heeft gevolgen voor de directeur, voor de structuur van de organisatie (rolverdeling en juridische posities) en de cultuur (onder andere de manier van overleg en de rolinvulling door betrokkenen). Zou je begeleid willen worden of willen sparren over deze stap? Neem contact op met onze directeur Edward Moolenburgh via emoolenburgh@vbs.nl. Hij heeft veel expertise en helpt je graag!
(21-04-2022)

Gerelateerd