Terug naar overzicht

Nieuwe bekostiging po: wat verandert er?

De bekostiging voor het primair onderwijs vindt vanaf 2023 niet langer per schooljaar maar per kalenderjaar plaats. De nieuwe bekostiging van het (speciaal) basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat zoveel mogelijk uit van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Lees hier de bedragen van de Regeling Bekostiging in de Staatscourant. Het ministerie van OCW publiceerde een Excel, waarmee per school(bestuur) een indicatie van de herverdeeleffecten te berekenen is. En OCW publiceerde hier veelgestelde vragen en antwoorden over de vereenvoudiging bekostiging po.

Vanaf het boekjaar 2022 heeft de nieuwe bekostigingssystematiek gevolgen voor de verantwoording van de bekostiging (post ‘rijksbijdrage’ in de jaarrekening), schrijft OCW in een brief aan schoolbesturen. Daardoor kan de balanspost ‘vordering OCW’ niet langer worden opgebouwd. De te verantwoorden baten (rijksbijdrage) dalen hierdoor in de laatste vijf maanden van boekjaar 2022 eenmalig, waardoor er voor besturen een negatieve impact op het resultaat zal ontstaan en het eigen vermogen zal hierdoor dalen. Wanneer besturen hierdoor onder de signaleringswaarden voor besturen met een zwakke financiële positie komen, zal de Onderwijsinspectie besturen niet in het continuïteitstoezicht betrekken als dit het gevolg is van het vervallen van de ‘vordering OCW’.
Lees meer in het artikel ‘Door nieuwe boekhoudkundige verwerkingen daalt eigen vermogen’.

Er werden Kamervragen gesteld omdat er discussie is over de nieuwe bekostigingssystematiek: er zou een gat van 500 miljoen euro door ontstaan dat schoolbesturen niet gecompenseerd krijgen. Minister Wiersma antwoordde op de Kamervragen dat de nieuwe bekostiging po een puur boekhoudkundige exercitie is. ‘De vereenvoudiging bekostiging wordt budgetneutraal uitgevoerd en heeft geen consequenties voor de hoogte van de totale bekostiging die naar het primair onderwijs gaat.’

De belangrijkste wijzigingen door de invoering van de vereenvoudigde bekostiging voor het po zijn:

  • De bekostiging gaat vanaf 2023 per kalenderjaar.
  • Er komt een overgangsfase van drie jaar.
  • Het onderscheid tussen personele bekostiging en materiele instandhouding verdwijnt; er komt een bedrag per leerling.
  • De gewogen gemiddelde leeftijd van onderwijspersoneel en het onderscheid in bekostiging voor onderbouw en bovenbouw verdwijnen.
  • De teldatum wordt 1 februari 2022 voor de bekostiging in 2023.
  • Er is geen groeibekostiging meer, behalve in bijzondere situaties.

Brochures vereenvoudiging bekostiging

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (WhatsApp). De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.
(21-04-2022)

Gerelateerd