Terug naar overzicht

Kamer stemt in met uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Met deze wet kan de minister direct op scholen ingrijpen. VBS was, samen met de andere profielorganisaties en een meerderheid van de Kamer, kritisch over de nieuwe bevoegdheden.

De geuite kritiek was voor minister Wiersma aanleiding de voorgestelde maatregelen op een aantal punten af te zwakken.

  • Het aangenomen wetsvoorstel spreekt nu van een ‘wezenlijk’ vermoeden om een school een (spoed)aanwijzing te kunnen geven. In het oorspronkelijke wetsvoorstel (nog ingediend door minister Slob) ging het om een ‘ernstig’ vermoeden. Wiersma had daar aanvankelijk een ‘redelijk’ vermoeden van gemaakt.
  • Ook moet de minister vooraf motiveren waarom hij wil ingrijpen en waarom dat niet op een andere, minder zware, manier kan.
  • Tot slot moet uit een inspectierapport blijken dat is voldaan aan de criteria van een (spoed)aanwijzing.

Met name de twee laatste wijzigingen zorgden ervoor dat er, ondanks de vele opmerkingen, toch een meerderheid van de Kamer voor het wetsvoorstel is. Voor CDA en ChristenUnie was verder belangrijk dat het geven van een aanwijzing bij een overtreding van de burgerschapsopdracht slechts mogelijk is als het gaat om een ‘structurele of flagrante’ overtreding door een schoolbestuur.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

VBS blijft, ondank de aangebrachte nuanceringen, vraagtekens zetten bij het wetsvoorstel. Onduidelijke formuleringen als ‘wezenlijk’ en ‘structurele of flagrante’ zijn hierbij bepalend. Ook zijn er zorgen om rechtsonzekerheid en mogelijke rechtsongelijkheid. Bovendien zijn nut en noodzaak van dit wetsvoorstel niet aangetoond. Bij de Eerste Kamer zal dit onder de aandacht worden gebracht.

(6 juli 2022)

Gerelateerd