Terug naar overzicht

Hoe geven we inhoud aan het intern toezicht?

Essentiële voorwaarden voor goede kwaliteit van onderwijs zijn goede kennis over besturen en toezicht houden, en goede formele en informele verhoudingen tussen partners binnen de school. VBS staat voor goed besturen, goed leiding geven en goed toezicht houden.

Nadat u heeft gekozen voor een governancemodel kunt u het interne toezicht inrichten. Weet u waarop toezicht gehouden moet en kan worden? Wat zijn de kaders en normen voor de beoordeling van het toezicht? Welk instrumentarium voor toezicht is beschikbaar? Denk bijvoorbeeld aan documenten, rapportages en mogelijkheden voor informatieverzameling.

Het is belangrijk hier zorgvuldig naar te kijken, zodat het intern toezicht ook werkelijk inhoud heeft. VBS kan u hierbij ondersteunen. Wij hebben ruime ervaring met het:
opstellen van het toezichtkader en bijbehorende rapportageformats;
• trainen en coachen van toezichthouders en bestuurders;
• samen met een school(bestuur) uitvoeren van de evaluatie intern toezicht;
• faciliteren van de dialoog tussen bestuur en toezicht aan de hand van het Dilemmagesprek bestuur en toezicht.

Kunnen we u helpen met het inrichten van intern toezicht?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd