Terug naar overzicht

Tips om jouw toelatingsbeleid te toetsen

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs doet in een brief aan schoolbesturen in het po en vo een dringende oproep het toelatingsbeleid tegen het licht te houden. Hij geeft een aantal tips mee om het toelatingsbeleid te toetsen en er helderder en transparanter over te communiceren.

De communicatie over het toelatingsbeleid en de toepassing van de zorgplicht passend onderwijs kunnen beter in het toelatingsbeleid van scholen, bleek uit onderzoek van Oberon. ‘Alle kinderen gelijke kansen geven, begint bij de aanmelding bij een school. Duidelijke communicatie over aanmelding, toelating, de zorgplicht passend onderwijs, weigering en de mogelijkheden om hiertegen bezwaar te maken, dragen hieraan bij’, schrijft Wiersma.

De tips in de brief van minister Wiersma:

1. Wordt het toelatingsbeleid van de scholen in uw gemeente besproken in het overleg over de Lokale Educatieve Agenda (LEA)?
In de wet is opgenomen dat gemeenten, schoolbesturen en kinderopvang jaarlijks het gesprek voeren over onder andere inschrijvings- en toelatingsprocedures. Door in het LEA-overleg afspraken te maken, kunnen scholen hun beleid omtrent bijvoorbeeld aanmelding(periodes), voorrangsregels, ouderbijdrage, weigering of spreiding van leerlingen op elkaar afstemmen.

2. Staat het beleid rond toelating van leerlingen op schrift en is dit vindbaar voor ouders en leerlingen?
Door de regels van de school rond toelating op schrift te zetten en in de schoolgids en/of de website te plaatsen, draag je eraan bij het toelatingsbeleid transparant is voor ouders en leerlingen. Denk aan:
-informatie over de maximale toelatingscapaciteit,
-de procedure om te worden toegelaten,
-eventuele voorrangsregels bij overaanmelding (eventueel in samenwerking met andere schoolbesturen of de gemeente),
-samenwerking met voorschoolse opvang,
-informatie over de zorgplicht,
-de mogelijkheden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte,
-de procedure voor de overgang van po naar vo
-en de hoogte en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.

Via de website scholenopdekaart.nl kun je onder het kopje ‘Handige informatie voor ouders’ informatie invullen over het toelatingsbeleid.

3. Hoe verloopt de aanmeldprocedure en is het aanmeldformulier vindbaar op de schoolwebsite en/of schoolgids?
Een aanmelding dient altijd schriftelijk te gaan. Daarom mag van een school verwacht worden dat zij een schriftelijke aanmeldmogelijkheid biedt. Daarbij kan er een informeel, verkennend gesprek met ouders en leerlingen zijn, waarbij de school ook vraagt naar de ondersteuningsbehoefte van een kind. Ouders hebben echter altijd het recht om hun kind aan te melden op een school. De school kan een ouders verzoeken om informatie omtrent de ondersteuningsbehoefte van een kind, bijvoorbeeld informatie van de voorschool.

Lees hier de brief van minister Wiersma aan de schoolbesturen in het po en vo.

Wat de regels rond aanmelding zijn, lees je hier in deze Helpdeskvraag.

De VBS Helpdesk denkt met je mee!
Voor meer informatie, lees deze door VBS opgestelde informatie ‘Zorgplicht na aanmelding’ of neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94.
(31-03-2022)

Gerelateerd