Terug naar overzicht

Onderwijsraad: denkbeelden over jongens en meisjes kunnen leiden tot ongelijke kansen

De Onderwijsraad constateert in een verkenning naar sekseverschillen in het onderwijs drie grote verschillen in de school- en beroepsloopbanen van jongens en meisjes:

• Jongens hebben minder gunstige schoolloopbanen dan meisjes. Dat begint in het voortgezet onderwijs en is ook zichtbaar in het vervolgonderwijs: ze vallen vaker uit, blijven vaker zitten en stromen door naar lagere niveaus.
• Vrouwen hebben minder gunstige beroepsloopbanen dan mannen: ze werken vaker in deeltijd, verdienen minder en stromen minder vaak door naar management- en topposities.
• In vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie kent Nederland een sterke sekse specifieke opleidings- en beroepskeuze. Jongens en meiden kiezen volgens traditionele patronen, wat leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen.

Verklaring
Deze verkenning van de Onderwijsraad op verzoek van de Tweede Kamer laat zien dat verschillen tussen jongens en meisjes niet zozeer komen door verschil in vaardigheden en hersenen, en dat jongens niet slechter presteren door een oververtegenwoordiging van vrouwen in het basisonderwijs. Verschillen in de school- en beroepsloopbanen ontstaan thuis, onder leeftijdsgenoten, op school en in de samenleving.

Ze hangen vooral samen met bewuste of onbewuste denkbeelden over gender. Leraren, leerlingen en studenten nemen deze denkbeelden mee het onderwijs in. Het gaat om denkbeelden over waar jongens en meisjes goed in zijn en over beroepen die bij hen passen. Dat kan ertoe leiden dat jongens en meiden ongelijke kansen krijgen en worden beperkt in hun keuzevrijheid.

Onderwijs

De Onderwijsraad adviseert de ministers van Onderwijs:

• Vergroot het bewustzijn van culturele normen rondom gender in het onderwijs. Want als leraren genderstereotiepe verwachtingen hebben zullen die ook uitkomen.
• Voorkom genderstereotypen in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zet in op een brede, genderneutrale oriëntatie en stimuleer jongens en meiden om minder stereotiepe keuzes te maken.
• Voorkom stereotypen in lesmateriaal.
• Kijk naar de individuele leerling en niet naar geslacht.
• Zorg voor aanvullende instrumenten om de verschillen op de arbeidsmarkt te verkleinen, zoals een sluitende dagopvang.
(07-10-2020)

Gerelateerd