Terug naar overzicht

Handreiking medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Voor leerlingen die regelmatig gezondheidszorg nodig hebben, moeten structurele afspraken worden gemaakt over wie die zorg in de school verleent. Onderwijswerkgevers dienen daarom – in overleg met de (p)mr – nadenken over medicijnverstrekking en medisch handelen. Wat mogen we, wat moeten we, wat kunnen we, en wat willen we als school qua (extra) medische zorg op ons nemen?

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Meestal is deze pijn met eenvoudige middelen te verhelpen. Ook de schoolleiding krijgt steeds vaker het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Soms gaat het verder dan dat: leerlingen hebben behoefte aan hulp bij het meten van hun bloedsuikerspiegel bij diabetes of er moet gezorgd worden dat een leerling zijn medicijnen inneemt.

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is het spanningsveld toegenomen tussen de zorgbehoefte van leerlingen en de zorg die de school wil of kan bieden. Werkgevers in het  onderwijs moeten dan ook – in goed overleg met de (p)mr – nadenken over medicijnverstrekking en medisch handelen. Hoe ver wil, kan en mag een school hierin gaan? Wat zijn eventuele risico’s? En hoe zit het met aansprakelijkheid?

Scholen doen er goed aan om op basis van het geformuleerde beleid een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op te stellen. Niet alleen om de (medische) zorg goed in te regelen, maar ook om eventuele aansprakelijkheidsrisico’s af te dekken. Bovendien geeft een protocol houvast bij het omgaan met vragen van leerlingen en ouders.

Vraag protocol op bij Helpdesk
Er bestaan voorbeelden van protocollen die kunnen helpen bij het opstellen van eigen protocol. Een voorbeeld hiervan is op te vragen bij Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694.

Tips Voion
Voion publiceerde een aantal tips rond medisch handelen en medicijnverstrekking:

  • Zorg ervoor dat het beleid van uw school niet alleen op papier bestaat. Praat erover met collega’s, neem het op in de zorgstructuur op uw school, verzorg presentaties voor docenten, de directie, arbo- en preventiemedewerkers over de risico’s en betrek het zorgteam van de school bij de communicatie over dit thema (of laat deze verzorgen).
  • Denk na over de beslisbevoegdheid op het gebied van medicijnverstrekking en medisch handelen binnen uw school. Wie neemt uiteindelijk de beslissing als er een verzoek binnenkomt voor het toedienen van medicatie of voor het uitvoeren van een medische handeling? Zorg ervoor dat één persoon verantwoordelijk is voor dit soort beslissingen, bijvoorbeeld de directeur.
  • Zorg dat de vervanging van medewerkers die medicijnen verstrekken of medische handelingen verrichten goed is geregeld. Misschien kunnen het zorgteam of de bhv’ers een achterwachtfunctie vervullen.
  • Verstrekt uw school paracetamol aan leerlingen?
    Zorg dan voor één vast aanspreekpunt of verstrekpunt én voor een goede registratie. Overleg bij regelmatig terugkerend gebruik – vijf keer kort achter elkaar of vier keer of meer per maand gedurende drie maanden – met de leerling en de ouders.
  • Stel standaardformulieren op voor ‘de leerling wordt ziek op school’, ‘medicijnverstrekking op verzoek’ en ‘medische handelingen op verzoek’.
  • Overleg met de GGD in uw regio als u vragen heeft, als er onduidelijkheden zijn over hoe u moet handelen of als u beleid wilt ontwikkelen over medicijnverstrekking of medisch handelen op school.

Zie ook de factsheet van het ministerie van OCW met veel nuttige informatie over dit onderwerp.

De Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over medicijnverstrekking, medisch handelen of een ander onderwerp neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(16-02-2022)

Gerelateerd