Terug naar overzicht

Casus: School legt ouder toegangsverbod op. Klacht ouder wordt gegrond verklaard

Een gesprek op school tussen de moeder van een leerling, enkele medewerkers van de school en van het samenwerkingsverband loopt uit de hand. Moeder verlaat daarop met haar kinderen de school. De dag erna legt de directeur de moeder een toegangsverbod op. De klachtencommissie oordeelt nadien dat dit verbod onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen. We leggen het uit.

Partijen zijn het erover eens dat het gesprek op school is geëscaleerd, maar spreken elkaar tegen als het gaat om wie hiervoor verantwoordelijkheid is. Volgens de landelijke klachtencommissie blijkt dat de moeder – in strijd met eerder gemaakte afspraken – tijdens het gesprek is teruggekomen op al eerder uitgesproken kwesties en daarbij met stemverheffing heeft gesproken.

Agressief opgesteld

Vervolgens heeft moeder, nadat de directeur haar op haar gedrag aansprak, zich agressief opgesteld tegen de directeur. Toen de kinderen buiten de school stonden, is moeder opnieuw bij school naar binnen gegaan en heeft verbaal de confrontatie met de directeur gezocht. Moeder heeft zich daar luid en disrespectvol tegen de directeur opgesteld: dat ze niet goed in haar werk zou zijn en ook te oud zou zijn voor haar werk. Dit gedrag kan je niet toestaan, aldus de landelijke klachtencommissie.

Toegangsverbod is begrijpelijk, maar niet zorgvuldig genomen

De klachtencommissie begrijpt dat de school een maatregel heeft willen opleggen. Echter, een toegangsverbod is ingrijpend. Een dergelijke maatregel moet vanwege zijn aard en de impact die hij heeft op (de kinderen van) moeder heeft, zorgvuldig worden genomen.

De school had voor het opleggen van de maatregel moeder in de gelegenheid moeten stellen haar zienswijze te geven op de voorgenomen maatregel. Dat de school dit heeft nagelaten, klemt te meer omdat moeder bij het maken van afspraken er niet op is gewezen dat het schenden van die afspraken kan leiden tot het opleggen van een maatregel. Dat het om een verbod voor onbepaalde tijd ging, verzwaart de eisen rondom de zorgvuldigheid. Bovendien had school geen specifiek protocol voor het opleggen van dergelijke maatregelen aan ouders. Dit alles in overweging genomen, oordeelt de commissie dat de maatregel te begrijpen is maar onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen.

Tip van VBS: waarschuw voordat je een verbod oplegt

Scholen kunnen aan een ouder een school- en/of pleinverbod opleggen bij ernstige verstoring van de rust en orde op school, nadat deze ouder op zijn gedrag is aangesproken en is gewaarschuwd dit gedrag achterwege te laten. Dit heeft als doel voor alle ouders en leerlingen een veilig schoolklimaat te scheppen en te handhaven. Bij zo’n verbod moet de school duidelijk mondeling en schriftelijk communiceren met betrokkene over hoe lang het pleinverbod geldt. Overtreedt de ouder het verbod, dan kan school de politie inschakelen. Als de ouder blijft volharden in het ongewenste gedrag, dan mag school zijn kind(eren) verwijderen op grond van ernstige verstoring van rust en orde.

Lees hier het de volledige uitspraak van de landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Gerelateerd