Terug naar overzicht

Casus: School adviseert overplaatsing leerling naar het so, ouders weigeren toestemming

In een overleg met school en ouders is vastgesteld dat hun dochter beter overgeplaatst kan worden naar een school voor speciaal onderwijs. Ouders sturen daarna een mail, dat de achterstand van de leerling aan school te wijten is en dat hun kind niet voldoet aan de eisen om naar het so te gaan. Ze weigeren toestemming te geven en dienen klacht in. Hoewel het advies van school volgens de commissie adequaat is, had zij ouders wel beter moeten informeren over verschil so en sbo.

Schets van de situatie

In de mail schrijven ouders dat hun dochter geen psychische en/of gedragsproblemen heeft, en dat haar IQ maar iets onder het gemiddelde is. De dochter heeft twee jaar achterstand, maar dit is een gevolg van te lang kleuteren en het ontbreken van ondersteuning door school tijdens de coronaperiode. De school is verantwoordelijk voor de achterstand van hun dochter, omdat er in het verleden veel fouten zijn gemaakt en hulp/ondersteuning achterwege is gebleven. Ouders benadrukken dat de school de houvast van hun dochter is. Het is daarom belangrijk dat de dochter op de school kan blijven.

Overwegingen Landelijke Klachtencommissie

Achterstand door verlengde kleutertijd en niet goed handelen tijdens coronapandemie

Nu dochter in groep 5 zit en de kleutertijd al weer even geleden is, acht de commissie de ouders niet-ontvankelijk op dit punt. Wel merkt zij op dat school destijds niet is afgeweken van het toen geldende beleid, welk beleid de commissie ook niet onredelijk voorkomt. Er kan derhalve niet vastgesteld worden of de achterstand een gevolg is van een extra jaar kleuteren. Ook tijdens de coronapandemie heeft school adequaat gehandeld volgens de commissie.

Verschil tussen so en sbo had school beter moeten uitleggen

De ouders gingen er vanuit dat school de leerling naar het speciaal onderwijs wilde sturen. Ze vinden dat de leerling daar niet thuishoort omdat geen sprake is van gedragsproblematiek. De commissie stelt vast dat de ouders het verschil tussen speciaal onderwijs (so) en speciaal basis onderwijs (sbo) niet begrepen. Volgens de commissie had school de bezwaren van de ouders tegen de overstap naar het s(b)o beter moeten onderzoeken, waardoor school eerder bekend zou zijn geweest met het misverstand dat ouders dachten dat hun kind naar het so in plaats van sbo zou moeten.

Oordeel

De school heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op goede gronden tot het sbo-advies is gekomen. Ouders en school kunnen de problemen tussen hen grotendeels oplossen door met elkaar in gesprek te gaan ter voorbereiding op de overstap. Beide zijn er immers van doordrongen dat de dochter van klagers begeleiding nodig heeft bij haar achterstand.

De gehele uitspraak lees je hier

Gerelateerd