Terug naar overzicht

Iedere leerling moet zichzelf kunnen zijn op school

In de media stond het debat in de Tweede Kamer over burgerschapsonderwijs in het teken van uitspraken van minister Slob over toelaatbaarheidsverklaringen op sommige scholen, waarin ouders verklaren dat ze een homoseksuele levenswijze afwijzen. Later nuanceerde hij zijn uitspraken: ‘Als ze in strijd zijn met een veilig klimaat op school, moeten die op een goede manier worden aangepast.’
Over deze nuancering zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Ook ligt er een breed gedragen motie die het kabinet verzoekt met spoed een einde te maken aan dit soort verklaringen. VBS vindt dat een veilig leerklimaat op school niet te verenigen is met een afwijzing van wie je bent: iedere leerling moet zichzelf kunnen zijn. Overigens geldt dat wat VBS betreft net zo goed voor medewerkers en andere betrokkenen rond de school.

Professionalisering structureel faciliteren
Er werden ook andere moties ingediend. De positie van de leraar is cruciaal in het geven van burgerschapsonderwijs. VBS en andere organisaties hebben de Kamer daarom in een brief verzocht te pleiten het onderwijs structureel te faciliteren in het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leraren binnen het domein burgerschapsonderwijs en de profielorganisaties hierbij te betrekken. Een motie van deze strekking is ingediend.

Een andere motie bepleit dat de kenniscomponent over democratie en rechtsstaat een sterkere positie moet krijgen in het voortgezet onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld door het vak geschiedenis en staatsinrichting en/of maatschappijleer/-kunde, over meerdere schooljaren, meerdere uren per week te verplichten en waarbij in ieder geval het thema ‘democratie en rechtstaat’ voor alle leerlingen een volwaardig onderdeel van het examen wordt. Eerder pleitte VBS al voor een versterking van kennis op dit punt.

Rol inspectie burgerschapsonderwijs
Een ander heet hangijzer bij burgerschap is de rol van de Onderwijsinspectie. Hoe kan toezicht worden uitgeoefend zonder een inhoudelijk oordeel te vellen? Ook VBS kijkt hier kritisch naar. In het wetsvoorstel wordt er in zeer algemene termen over gesproken. Om het meer duidelijk te krijgen werd ook hier een motie over ingediend. De inspectie en het onderwijsveld moeten samen met het kabinet een duidelijk kader opstellen waaruit de reikwijdte van het inspectietoezicht moet blijken.

Over alle moties wordt op 17 november 2020 gestemd.
(11-11-2020)

Gerelateerd