Terug naar overzicht

Heb ik als eenpitter teveel personeel in dienst?

Wat is een normaal personeelsbestand voor een eenpitter, vraagt een van onze leden zich af. ‘Dat is een heel belangrijke vraag, die door meer scholen wordt gesteld’, geeft financieel adviseur Marcus Driessen aan. ‘Er zitten grote verschillen tussen scholen. Voor een goede vergelijking is het belangrijk te kijken naar enigszins vergelijkbare scholen wat betreft aantal en soort leerlingen.’

Marcus Driessen ondersteunt verschillende scholen (vooral eenpitters) jaarlijks met het maken van de meerjarenbegroting. ‘Daarmee kan ik over het algemeen vrij snel constateren of en zo ja hoeveel de formatie hoger is dan (financieel) wenselijk.’ Hij doet dat met name via twee kengetallen:

Personele lasten / Rijksbijdragen
Het is van belang hoe hoog de materiële lasten en de overige inkomsten zijn, ook ten opzichte van de Rijksbijdrage. Een school met meer dan 300 leerlingen heeft over het algemeen lagere materiële lasten per leerling (en dus ook t.o.v. de Rijksbijdragen) dan kleinere scholen.

Als de materiële lasten relatief lager zijn, heb je meer te besteden aan personeel. En als je hogere overige inkomsten hebt, bijvoorbeeld door verhuur of ouderbijdragen, dan heb je ook meer te besteden aan materieel en/of personeel.

Aantal leerlingen per fte leerkracht
Het tweede kengetal is het aantal leerlingen per fte leerkracht. Dit kengetal is afhankelijk van het aantal fte onderwijsondersteunend personeel (oop). Heb je meer oop, dan moet het aantal leerlingen per leerkracht hoger zijn om financieel goed uit te komen.

‘Aan de hand van de meerjarenbegroting en deze kengetallen kan ik goed aangeven welke kengetallen voor een school als streefwaarde gebruikt kunnen worden’, vertelt Driessen. ‘Bij de meeste scholen die ik ondersteun ligt de ratio per fte leerkracht rond de 19 leerlingen. De IB’er valt dan meestal onder het onderwijsgevend personeel. Maar door andere omstandigheden (veel of weinig oop) kan dit dus hoger of lager zijn.’

VBS Kennissessie Bekostiging PO: update en actualiteiten
Financieel adviseur Marcus Driessen verzorgt op woensdagavond 22 maart 2023 van 19.30 – 20.30 uur voor directeuren en bestuurders in het po de VBS Kennissessie Bekostiging PO. De sessie gaat in op de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek po voor de meerjarenbegroting van jouw schoolbestuur.

Financiële slagkracht vergroten
Marcus Driessen is adviseur voor professioneel financieel beleid voor primair en voorgezet onderwijs. Hij geeft ondersteuning en advies bij realisatie van het jaarverslag, jaarrekening, formatieplan en meerjarenbegroting. Hij begeleidt zowel grote als kleine onderwijsorganisaties. Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694.

(18 januari 2023)

Gerelateerd