Terug naar overzicht

Gaat zorgplicht al in bij aanmelding van een leerling?

Uit voorinformatie weet een basisschool dat ze waarschijnlijk niet de extra ondersteuning kan bieden die een leerling nodig heeft. Daarom vraagt de school de VBS Helpdesk of de zorgplicht al ingaat bij aanmelding van een leerling.

De regel is dat een school zorgplicht heeft zodra ze een aanmeldformulier ontvangen heeft. Een mail waarin een ouder alle informatie zelf vermeldt, geldt ook al als aanmelding. Een lastige situatie kan ontstaan als een school uit voorinformatie al weet dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en de school vermoedt dat deze extra ondersteuning niet geboden kan worden in de groep waar de leerling zal komen. Vanwege de zorgplicht die na aanmelding is ontstaan, is het juridisch in dit stadium niet mogelijk de leerling niet toe te laten en door te verwijzen naar een andere school.

Onderzoeksplicht
De school is volgens de regelgeving voor passend onderwijs verplicht een aantal stappen te volgen. Allereerst heeft het bevoegd gezag een onderzoeksplicht naar de precieze ondersteuningsbehoefte van de leerling. Daarna pas kan de school beoordelen of zij deze extra ondersteuning zou kunnen bieden. Bij de beoordeling betrekt de school het schoolondersteuningsprofiel en de afspraken binnen het samenwerkingsverband over de begeleiding van leerlingen.

Concreet ondersteuningsprofiel
De school kan in de uitleg niet volstaan met de mededeling dat de school geen ondersteuning kan bieden en dat de leerling daarom niet geplaatst kan worden. Stel het ondersteuningsprofiel daarom zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk op. Hoe concreter in een ondersteuningsprofiel omschreven is wat de school wel en niet kan bieden, des te eenvoudiger kan de weigering of toelating gemotiveerd worden. Uit de motivering moet ook blijken dat de school zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar alle begeleidingsmogelijkheden door of vanuit het samenwerkingsverband, en dat er met de ouders overleg is geweest over de ondersteuningsmogelijkheden.

Informatieplicht

Ouders hebben op hun beurt een informatieplicht naar de school. Het schoolbestuur kan ouders vragen alle relevante informatie te overleggen over de eventuele beperkingen in de onderwijsdeelname van een kind. Als een school onvoldoende informatie over een leerling heeft ontvangen om de aanmelding te beoordelen, dan kan ze besluiten een aanvraag niet te behandelen. Ouders moeten dan wel de gelegenheid krijgen informatie aan te vullen.

Afwijzing

Besluit een school een leerling te weigeren omdat ze niet aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, dan moeten er een aantal procedurele stappen genomen worden. Er volgt een schriftelijk besluit, waartegen ouders bezwaar kunnen aantekenen. Het bevoegd gezag moet binnen vier weken beslissen over het bezwaar. Ouders kunnen ook een geschil over toelating aanhangig maken bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, die hierover een niet-bindende uitspraak doet.

Na het afwijzen van een leerling is een school verplicht op zoek te gaan naar een andere school die wel een passend aanbod heeft en bereid is een leerling aan te nemen. Dit geldt ook voor leerlingen die al ingeschreven staan bij een andere school en dus zij-instromen. Kortom, juridisch staan ouders in hun recht als ze vragen een aanmelding in behandeling te nemen, tenzij ze niet meer willen werken aan nader onderzoek of het geven van informatie. Dan moet een school wel kunnen aantonen dat ouders niet meewerken.

Kunnen we u helpen met de zorgplicht of andere vragen?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd