Terug naar overzicht

Advies Raad van State over opnemen kansengelijkheid in de Grondwet

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het voorstel van Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) om bepalingen aan de Grondwet toe te voegen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs. Het Kamerlid stelt voor om artikel 23 van de Grondwet aan te vullen met onder andere een verankering van het recht van ieder kind op onderwijs.

Verder introduceert het voorstel wetgevingsopdrachten ter bevordering van kansengelijkheid, ontplooiing van de persoonlijkheid van onderwijsdeelnemers en kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook bevat het voorstel een acceptatieplicht, op grond waarvan het bijzonder onderwijs op gelijke voet toegankelijk is voor alle onderwijsdeelnemers die de grondslag van de onderwijsinstelling respecteren.

Advies van de Raad van State

  • De Afdeling advisering onderschrijft het belang van het opnemen van het recht op onderwijs in de Grondwet. Zij adviseert dit te omschrijven als het recht van eenieder (waaronder dus ook kinderen) op onderwijs.
  • Daarnaast wijst zij erop dat het recht op onderwijs niet moet worden geïnterpreteerd als een aanspraak op toelating tot een specifieke school: een school moet een zekere ruimte houden om leerlingen te weigeren, bijvoorbeeld vanwege de capaciteit van de school.
  • Ook onderschrijft zij de waarde van de wetgevingsopdrachten (kansengelijkheid, ontplooiing van de persoonlijkheid en basiswaarden van de democratische rechtsstaat). Omdat het niet duidelijk is waarom juist deze doelstellingen worden genoemd en andere niet, adviseert de Afdeling deze te schrappen uit het wetsvoorstel.
  • Wel ziet zij meer perspectief in de doelstelling met betrekking tot de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Kennis van het belang van de rechtsstaat is immers van fundamenteel belang voor de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat.
  • De Afdeling adviseert om af te zien van de voorgestelde acceptatieplicht. Het is onvoldoende duidelijk gemaakt door het Kamerlid hoe dit kansengelijkheid zou bevorderen.

Meer weten?

(21 juni 2022)

Gerelateerd