Terug naar overzicht

Kamer neemt wetsvoorstel burgerschapsvorming aan

De Tweede Kamer heeft gisteren de Burgerschapswet aangenomen. Er komt onder meer structurele ondersteuning en facilitering van de leraren die verantwoordelijk zijn voor burgerschapsonderwijs. Dat is een succes voor VBS en andere profielorganisaties, die zich hier hard voor hebben gemaakt.

Ook wordt het aanleren van kennis over en respect voor verschillende groepen in de samenleving nadrukkelijk in de wet opgenomen. Zo wordt de wet aangevuld met het handelen naar deze basiswaarden op school. En ook dat het onderwijs zich richt op het bijbrengen van respect voor onder andere verschillen in godsdienst, alsook de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

In het amendement staat tevens dat het bevoegd gezag zorg draagt voor: het handelen naar deze waarden en draagt voorts zorg voor een omgeving waarin leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten.

Toegankelijkheid
PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher diende een wetsvoorstel in om Artikel 23 van de Grondwet te wijzigen en gelijke kansen in het onderwijs daarin op te nemen. Het wetsvoorstel luidt: “Ieder kind heeft recht op onderwijs. De wet stelt regels ter bevordering van de kansengelijkheid in het onderwijs. Het bijzonder algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs, dat aan de bij of krachtens de wet te stellen voorwaarden voldoet en dat op gelijke voet toegankelijk is voor alle kinderen die de grondslag van de onderwijsinstelling respecteren, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd.”

In dezelfde lijn nam de Kamer een motie aan waarin staat dat scholen toegankelijk moeten zijn voor leerlingen die de grondslag van een school respecteren en dat deze leerlingen niet geweigerd mogen worden.
(18-11-2020)

 

Gerelateerd