Terug naar overzicht

Arbeidsovereenkomst met NPO-geld: waarop letten

Zowel in het po als vo is het mogelijk om op basis van tijdelijke vacatureruimte in het kader van het NPO, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een medewerker aan te gaan. Deze tijdelijkheid kan drie maanden zijn, maar ook voor (bijna) de gehele looptijd van het NPO. Bij de VBS Helpdesk kun je modelovereenkomsten aanvragen. Voor andere opties om extra personeel in te zetten met NPO-gelden, lees dit artikel.

Verschillen tussen po en vo
Voor het po geldt dat een tijdelijk contract kan worden aangegaan op grond van artikel 3.1 lid 3 cao po, werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard. Je kunt niet meer dan drie arbeidsovereenkomsten in drie jaar aangaan of arbeidsovereenkomsten langer dan drie jaar aangaan. Houd ook rekening met de aanzegverplichting. Deze houdt in dat je een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet aangeven of het dienstverband al dan niet wordt voortgezet en wanneer het wel wordt voortgezet, onder welke voorwaarden dit dan gebeurt.

In het vo kunnen nieuwe werknemers worden aangenomen middels een projectovereenkomst in het kader van projecten waarvoor additionele middelen ter beschikking zijn gesteld (artikel 9.2 lid 4 onder d jo lid 7 cao vo). De totale duur voor projectovereenkomsten is vier jaar en het maximaal aantal contracten is ook vier.

Nieuwe werknemers kunnen ook worden aangenomen als voorziening in een tijdelijke vacature, op grond van artikel 9.2 lid 4 onder b jo lid 5 en 6 cao vo. De totale duur hiervan is op basis van de cao vo twee jaar en het maximaal aantal contracten is drie. Met instemming van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) kan hiervan worden afgeweken en kan de totale duur worden uitgebreid naar drie jaar.

Voor beide sectoren is het zeer relevant te letten op de ketenregeling!

Werkloosheidskosten in het po: bereid je voor op 50% eigen bijdrage
Tijdelijke contracten ontslaan de werkgever niet van WW-kosten. Hiervoor kan een vergoedingsverzoek worden ingediend bij het Participatiefonds op grond van artikel 4:51 van het Reglement Participatiefonds (niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege opheffing van de betrekking vanwege daling of beëindiging van een landelijke subsidie). Dit geldt tot de modernisering van het Participatiefonds is ingegaan. De invoeringsdatum is nog niet definitief bekend, maar de modernisering van het fonds staat gepland voor 1 augustus 2022.

De modernisering houdt onder meer in dat als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in het po na de voorziene invoeringsdatum eindigt, jij als werkgever de standaardbijdrage van 50% van de werkloosheidskosten betaalt. Het is nadrukkelijk niet zo dat er sprake is van een uitzondering die valt onder de 10%-regeling als de functie is bekostigd met subsidie uit het NPO. Werkgevers dienen dus rekening te houden met 50% eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten. Het is nog niet bekend of werkloosheidskosten uit de financiering van het NPO betaald mogen worden en dus op jouw reguliere begroting drukken.

Tot slot: denk aan de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft na het eindigen van het dienstverband. Dat is een derde maandsalaris per vol dienst jaar. Deze kosten zijn voor het bestuur.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Voor vragen of advies over dit onderwerp of modelovereenkomsten, neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.
(03-06-2021)

Gerelateerd