Terug naar overzicht

Hoe start je een tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense leerlingen?

Om Oekraïense leerlingen onderwijs te bieden, starten schoolbesturen nieuwe (tijdelijke) klassen of locaties. Bij het opzetten van deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen dien je rekening te houden met een aantal voorwaarden. We zetten ze voor je op een rij.

Tijdelijke onderwijsvoorzieningen kunnen schoolbesturen opzetten als ze bestaande onderwijsvoorzieningen niet verder kunnen opschalen. Tijdelijke voorzieningen kunnen bestaan uit aparte klassen binnen een bestaande school of een nieuwe (tijdelijke) locatie, als er niet genoeg ruimte is in bestaande scholen. Tijdelijke onderwijsvoorzieningen vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur.

Waarop letten?
Een tijdelijke onderwijsvoorziening is een noodoplossing om onderwijs aan te kunnen bieden aan een grote groep leerlingen uit Oekraïne. Door de noodsituatie, mag er tijdelijk afgeweken worden van bepaalde eisen en kaders.

Het schoolbestuur meldt bij het ministerie van OCW dat er een tijdelijke onderwijsvoorziening wordt gestart. Dan levert het bestuur, binnen één maand na oprichting, een noodplan in. Hierin staat waar de voorziening afwijkt van bestaande eisen en kaders, en hoe het bestuur zal toewerken naar ‘regulier’ onderwijsaanbod.

Tijdelijke voorzieningen zullen niet altijd vanaf de start aan alle eisen kunnen voldoen. Hierbij is er begrip voor de uitdagingen waar scholen mee te maken krijgen. Uitdagingen zoals het aantal nieuwkomers, het lerarentekort als mogelijk een gebrek aan passend lesmateriaal. Wel is het belangrijk om voor ogen te houden dat het schoolbestuur zich blijft inspannen om (weer) een regulier (nieuwkomers)onderwijsaanbod door bevoegd personeel aan te bieden.

Curriculum
De inhoud van het onderwijs op deze tijdelijke voorzieningen mag afwijken. Let er wel op dat het minstens het volgende moet bevatten:
-een aanbod aan Nederlands;
-een aanbod aan inhoudelijk vakonderwijs zoals rekenen/wiskunde, zintuigelijke/lichamelijke opvoeding, burgerschap en eventueel andere inhoudelijke vakken;
-en andere onderwijsgerichte activiteiten.

Ook is er ruimte voor Oekraïens onderwijs, maar het is belangrijk dat de school(voorziening) aanstuurt op aansluiting in het Nederlandse onderwijs.

Toezicht
Het ministerie van OCW informeert de Onderwijsinspectie over de tijdelijke onderwijsvoorziening. De inspectie houdt rekening met de uitdaging en de omstandigheden waar scholen voor staan. Zij staat dus niet meteen op de stoep voor controle. Wel bezoekt zij 2 tot 3 maanden na de start de tijdelijke (nieuwkomers)voorziening.

Het doel van dit bezoek is om een gesprek te starten om het bestuur te helpen. Dit gesprek is gericht op de veiligheid van de leerlingen, het noodplan van de voorziening, en de intake en begeleiding van de leerlingen.

De school kan zelf een vorm van monitoring van de sociale veiligheid inrichten, bijvoorbeeld via de zorgstructuur en het veiligheidsbeleid van de school of met hulp van de gemeente. Natuurlijk blijven de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, en de meldplicht bij zedenmisdrijven, van kracht.

Lees meer in de handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Wil je dat iemand met je meedenkt over onderwijs aan Oekraïense kinderen? Of heb je andere vraag? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.
(Bron: Onderwijsvooroekraine.nl, 09-05-2022)

Gerelateerd