Terug naar overzicht

Wat er verandert als de directeur een directeur-bestuurder wordt

Een directeur-bestuurder in plaats van directeur. Het staat steeds vaker op de agenda van kleine schoolbesturen en eenpitters. Wat betekent deze stap voor de organisatie en de directeur zelf, zowel vanuit praktisch als formeel oogpunt? Het stond centraal tijdens de VBS-netwerksessie ‘Van directeur naar directeur-bestuurder’ die woensdag 21 april plaatsvond.

Veel eenpitters en kleine schoolbesturen in het po denken erover na, of hebben inmiddels het besluit genomen om het primaat van het uitvoerend bestuur niet meer bij vrijwilligers (ouders) te beleggen. Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Een overweging kan dan zijn om van de directeur een directeur-bestuurder te maken, met een toezichthoudend bestuur of een Raad van Toezicht. Een keuze die het primaat van het bestuur legt bij de professional in plaats van de vrijwilliger.

De netwerksessie was een mooie mix tussen theorie en praktijk en ook werden er enkele ervaringen uitgewisseld. Als praktische voordelen werden o.a. benoemd:

 • Snellere besluitvorming
  Als directeur leg je je plannen uitgebreid voor aan het (ouder)bestuur. Zeker als er sprake is van een snelle doorloop in het bestuur vergt dat soms flinke afstemming voordat een besluit wordt genomen. Als directeur-bestuurder kun je je plannen zelf uitvoeren waarbij je natuurlijk wel te allen tijde verantwoording aflegt. De besluitvoering gaat dan vaak sneller en efficiënter.
 • Duidelijkere rol- en taakverdeling
  De rolverdeling tussen een directeur-bestuurder en de interne toezichthouder is duidelijker voor alle partijen, wat de agendasetting en relatie tussen beide doorgaans ten goede komt.
 • Betere borging vertegenwoordiging en verantwoording
  De directeur-bestuurder stelt de plannen op en voert deze uit. Het is helder dat hij of zij de school extern en intern vertegenwoordigt en hierover verantwoording aflegt. In externe overleggen kan een duidelijk standpunt worden ingenomen zonder eerst intern terug te koppelen.

Wat het betekent voor de directeur

 • Hij of zij wordt (mede) eindverantwoordelijk voor het bestuur en is hier ook aansprakelijk voor. Zorg daarom altijd voor een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 • De vraag kan voorliggen welke cao wordt toegepast: de cao po of de cao bestuurders po.
 • Zorg dat er een toezichtkader komt met daarin duidelijke afspraken met de toezichthouder over de verwachtingen, waaronder ook afspraken over de beoordeling en voortgangsgesprekken.
 • De rol van directeur-bestuurder lijkt niet te combineren met het structureel voor de klas staan.

VBS staat voor je klaar!
De keuze om van directeur naar directeur-bestuurder te gaan heeft gevolgen voor de directeur, voor de structuur van de organisatie (rolverdeling en juridische posities) en de cultuur (onder andere de manier van overleg). Sta je aan de vooravond van deze stap en zou je begeleid willen worden of willen sparren met iemand? Neem contact op met onze directeur Edward Moolenburg via e.moolenburgh@vbs.nl. Hij heeft veel expertise en helpt je graag!

(22-04-2021)

Gerelateerd