Terug naar overzicht

Wanneer vraag je een arbeidsdeskundig onderzoek aan en wanneer een deskundigenoordeel?

Als een werknemer ziek wordt, zijn de werkgever en de werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie naar werk. Is de werknemer langer ziek, dan adviseert de bedrijfsarts vaak de inzet van een arbeidsdeskundige. Deze voert onder andere een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Als bij de re-integratie een verschil van mening ontstaat over de aanpak of het passende karakter van de functie, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Lees hieronder een uitleg van de VBS Helpdesk over het arbeidsdeskundig onderzoek en over het deskundigenoordeel:

Als de werknemer zich ziek meldt, gaat hij eerst naar de bedrijfsarts. Deze bekijkt of de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken en legt dit als advies voor aan de werkgever en werknemer. Is de werknemer langer ziek, dan adviseert de bedrijfsarts vaak de inzet van een arbeidsdeskundige. Deze voert onder andere een arbeidsdeskundig onderzoek uit.

Wat houdt het in?
De arbeidsdeskundige adviseert  over re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer en beoordeelt of alle re-integratiemogelijkheden voldoende worden benut. Hij onderzoekt de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Hiervoor komt hij op locatie, bekijkt de werkplek en spreekt met werkgever en werknemer. Dan wordt duidelijk wat de functie vraagt en of het werk nog bij de werknemer past.

De arbeidsdeskundige brengt de knelpunten in kaart en adviseert in oplossingen en mogelijkheden. Hiervoor maakt hij een concreet re-integratieplan met heldere vervolgstappen. Zo krijg je snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op vragen als:

 • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk?
 • Moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
 • Welke andere werkzaamheden kan de werknemer doen?
 • Wat wordt er van de werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie bij een andere werkgever (‘tweede spoor’)?
 • De arbeidsdeskundige informeert ook over wetgeving en UWV, subsidies, kortingen en vergoedingen en over de mogelijkheden voor de werknemer om zich om- of bij te scholen.

Wanneer vraag ik als werkgever een arbeidsdeskundig onderzoek aan?
Het arbeidsdeskundig onderzoek staat niet expliciet in de Arbowet, maar werkgevers zijn wel verplicht om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. In de praktijk wordt dit vaak gedaan door het onderzoek van een arbeidskundige. Als je niet met een rapport onderbouwt wat je als werkgever hebt gedaan aan de re-integratie van de werknemer, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA. Het onderzoek wordt meestal tussen de 42e en 52e week van ziekte uitgevoerd. In de 42e week moet namelijk vanuit de Wet verbetering poortwachter een ziekmelding bij het UWV gedaan worden. Omdat bij het ingaan van het tweede verzuimjaar de wet verplicht werkgever en werknemer om de voortgang in de re-integratie opnieuw te beoordelen, is een arbeidsdeskundig onderzoek in die periode sterk raadzaam.

Kan het onderzoek ook eerder?
Ja, je kan ook eerder of later een arbeidsdeskundig onderzoek laten doen. Soms is bijvoorbeeld al snel duidelijk dat de werknemer niet kan terugkeren naar zijn eigen werk, dan is het slim om het onderzoek eerder in te zetten. Het besluit om een onderzoek uit te stellen komt minder vaak voor, maar kan ook. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts aangeeft dat het geen toegevoegde waarde heeft, omdat de werknemer bijna hersteld is.

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?
De arbeidsdeskundige werkt samen met de bedrijfsarts en houdt rekening met de privacy en medische geheimhouding. De arbeidsdeskundige heeft contact met de werknemer, de werkgever en bezoekt de werkplek. Dankzij zijn kennis van werk, wet- en regelgeving, het bedrijf en de informatie van de bedrijfsarts kan hij een goed afgewogen advies uitbrengen. Dit advies schrijft hij in een re-integratie rapportage met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen van de herintreding. Zowel de werkgever als de werknemer ontvangen dit rapport

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht en bindend?
Het UWV vraagt om re-integratie inspanningen van zowel werkgever als medewerker en om de arbeidsmogelijkheden te onderzoeken. Op welke manier, dat wordt nergens genoemd. Maar, een arbeidsdeskundig onderzoek is een hele effectieve manier om dat te doen. Door het niet laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek is het moeilijk te onderbouwen richting het UWV dat je de arbeidsmogelijkheden goed onderzocht hebt. Je zult niet de eerste werkgever zijn die een loonsanctie krijgt opgelegd omdat er geen arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd. Het UWV kan er vervolgens nog steeds inhoudelijk anders over denken en daarmee is het arbeidsdeskundig rapport niet bindend. Daarom is het belangrijk dat de adviezen in het arbeidsdeskundig rapport goed onderbouwd worden.

Is een medewerker verplicht om mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek?
Ja, een medewerker is verplicht om mee te werken aan de re-integratie en daarmee ook aan het arbeidsdeskundig onderzoek. Neem weerstand weg door in gesprek te gaan en de medewerker mee te nemen in het ‘waarom’ van het arbeidsdeskundig onderzoek en wat hij er zelf aan kan hebben.
(Bron: Arboned)

Wanneer vraag ik als werkgever een deskundigenoordeel aan bij het UWV?

De werkgever en de zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie naar werk. Als daarbij een verschil van mening ontstaat over de aanpak of het passende karakter van de functie, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Maar loopt de re-integratie van de werknemer vast en kan de arbodienst of re-integratiebedrijf  niet verder helpen? Dan kan je het UWV vragen om een deskundigenoordeel. Dit kan  helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel de werknemer als de werkgever mag een deskundigenoordeel aanvragen.

Wat is het deskundigenoordeel?
Het deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie. Daarin geven wij een oordeel over de volgende situaties:

 • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
 • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan aan de re-integratie van d werknemer?
 • Kun je het veelvuldig ziekteverzuim van de werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van werknemer wordt aangepast? Of door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door scholing?
 • Het deskundigenoordeel is een momentopname. Het geeft geen advies over hoe je de re-integratie verder kunt aanpakken. Omdat het deskundigenoordeel geen formele beslissing is, kun je er geen bezwaar tegen maken.

Wat als de werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek?
De werknemer hoeft niet mee te werken aan een onderzoek. Als de  werknemer niet meewerkt, dan geven wij ook geen oordeel. Je krijgt dan bericht van ons waarom wij geen oordeel kunnen geven. Echter, het is voor het dossier van de werknemer niet positief als hij/zij zich niet coöperatief opstelt voor wat betreft verder onderzoek en zijn/haar functioneren.

Ben je  verplicht om iets te doen met het oordeel?
Je bent niet verplicht om iets te doen met het deskundigenoordeel, maar we betrekken het wel bij de beoordeling van het re-integratieverslag.

Hoe vraag je  een deskundigenoordeel aan?
Vraag het deskundigenoordeel aan bij UWV met het formulier ‘Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever’. De werknemer kan ook een deskundigenoordeel aanvragen. Het deskundigenoordeel krijg je na 2 tot 4 weken.

Wat zijn de kosten?
Voor het deskundigenoordeel betaal je  € 400 per aanvraag. Het deskundigenoordeel is voor de werkgever kosteloos als het nodig is voor de ontslagaanvraag. Dit geldt bij:

 • ontslag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie;
 • ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim.
 • Welke documenten stuur je mee met de aanvraag?
 • Je kunt over verschillende situaties een deskundigenoordeel aanvragen. Hieronder zie je per situatie welke documenten wij nodig hebben om de aanvraag in behandeling te nemen.

Bij de vraag of de  werknemer volledig zijn eigen werk kan doen:

 • functiebeschrijving van het eigen werk van de werknemer;
 • bericht(en) van de bedrijfsarts over de (on)geschiktheid van de werknemer voor het eigen werk en per welke datum.

Bij de vraag of het aangepaste eigen of ander werk (binnen of buiten het bedrijf) dat uw werknemer moet of wil doen passend is:

 • beschrijving van het aangeboden werk of het door de werknemer aangewezen werk;
 • bericht(en) van de bedrijfsarts over de belastbaarheid en inzetbaarheid van uw werknemer en per welke datum;
 • eventueel resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Bij de vraag of de werknemer genoeg heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer:

 • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;
 • Plan van aanpak en eventuele bijstellingen;
 • evaluaties van de re-integratie-inspanningen;
 • bericht(en) van de bedrijfsarts over de belastbaarheid en inzetbaarheid van werknemer en per welke datum;
 • een zo recent mogelijk advies van de bedrijfsarts of arbodienst;
 • eventueel resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek;
 • eventueel documenten over re-integratie van  werknemer buiten de eigen organisatie in Spoor 2 (trajectplannen en voortgangsrapportages).

Let op: zonder deze informatie is een deskundigenoordeel niet mogelijk. Stuur de documenten daarom direct mee met de aanvraag.

Wanneer geeft UWV geen deskundigenoordeel?
Wij geven geen deskundigenoordeel als:

 • werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn dat het werk van de werknemer geschikt is. En partijen het eens zijn over de betaling van loon als hij ziek is;
 • de  werknemer niet wil meewerken aan het (medisch) onderzoek om te bepalen of hij geschikt is voor zijn eigen werk;
 • de werknemer een WIA-uitkering heeft aangevraagd, omdat wij op dat moment het re-integratieverslag beoordelen;
 • de werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV heeft. Als wij het recht op een Ziektewet-uitkering beoordelen, bekijken wij in welke mate  werknemer kan werken. Wij geven dan geen deskundigenoordeel meer over de geschiktheid voor het eigen werk;
 • de werknemer niet ziek is voor zijn eigen werk. Wij geven dan geen oordeel over passende arbeid of re-integratie.
 • Wij geven ook geen deskundigenoordeel over de situatie na het dienstverband.

Lees ook: Verkort verzuimduur door bedrijfsarts juiste vragen te stellen

(Bron: UWV, 19 oktober 2022)

Gerelateerd