Terug naar overzicht

Waken voor nieuwe drempels bij Meer ruimte voor nieuwe scholen

VBS is positief over het Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Wel plaatst VBS enige kanttekeningen bij de praktische uitvoering: het meten van ouderbelangstelling, de stichtingstermijn en de voorwaarden en duur van de schoolstichtingsprocedure.

Het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen biedt scholen mogelijkheden voor vernieuwing en diversiteit in het onderwijs, en geeft ruimte aan burgerinitiatief. VBS is positief over het voorstel, dat initiatiefgroepen meer kans geeft om vanuit een eigen visie een school te starten. Positief is dat daarbij het huidige systeem van instandhouding van scholen blijft bestaan. Zo wordt een kaalslag voorkomen onder scholen die kwalitatief goed onderwijs bieden, maar toevallig klein in omvang zijn.

Ouderverklaringen en marktonderzoek

VBS is verheugd over het voorstel om ouderverklaringen in ere te stellen als methode om te bepalen of er voldoende draagvlak is voor stichting van een school. VBS pleit ervoor om het afgeven van ouderverklaringen te verruimen naar ouders met kinderen van 0 tot en met 9 jaar (in plaats van 2 en 3 jaar volgens het wetsvoorstel).

Ook heeft VBS er begrip voor dat daarnaast marktonderzoek toegestaan is. VBS wil ongelijkheid voorkomen tussen burgerinitiatieven zonder geld voor marktonderzoek en bestaande schoolbesturen die wel over financiële middelen daarvoor beschikken. Daartoe pleit VBS voor een subsidieregeling ‘Burgerinitiatieven directe meting’.

Stichtingstermijn

VBS is blij dat basisscholen 8 jaar in plaats van 5 jaar tijd krijgen om de stichtingstermijn te halen. In de overgangsfase dreigt echter een ongelijkheid te ontstaan tussen scholen die onder de huidige wet van start zijn gegaan en scholen die onder de nieuwe wet starten. VBS wil daarom dat scholen die onder de huidige wet zijn begonnen ook meer tijd krijgen om te volgroeien.

Voorwaarden en duur procedure

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de Inspectie vooraf nieuwe initiatieven gaat toetsen. VBS vindt dat er erg veel voorwaarden vooraf worden gesteld. Het gevaar is dat nieuwe initiatieven worden afgeschrikt. Bovendien duurt het vanaf het moment van goedkeuring door de minister nog ruim één jaar voordat de daadwerkelijke bekostiging van start gaat. De periode van schoolstichting in het primair onderwijs wordt dan langer dan onder de huidige wetgeving. Dit kan niet de bedoeling zijn! VBS pleit voor terughoudendheid met het aantal voorwaarden en verkorting van de termijnen.

VBS vindt dat ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ bijdraagt aan de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse scholen bestand. Wel is het zaak ervoor te waken dat een aantal uitwerkingsaspecten geen nieuwe drempels opwerpen. De uitwerking van de ministeriële regeling zal in belangrijke mate bepalen hoe de praktijk vorm zal krijgen. VBS houdt de vinger aan de pols en zal de belangen van startende scholen blijven bepleiten.

Lees meer over het standpunt van VBS over Meer ruimte voor nieuwe scholen.
(09-10-2018)

Gerelateerd