Terug naar overzicht

Vergaande voorwaarden thuisonderwijs in wetsvoorstel vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

VBS heeft samen met Verus, VGS en LVGS gereageerd op het conceptwetsvoorstel ‘Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren’. De profielorganisaties zijn voorstander van het behoud van de mogelijkheid voor ouders een beroep te doen op de vrijstelling van leerplicht vanwege bezwaren tegen de richting van nabijgelegen scholen. Het is positief dat het wetsvoorstel deze mogelijkheid behoudt. De voorwaarden die hieraan verbonden worden gaan ons in een aantal opzichten (veel) te ver.

VBS, Verus, VGS en LVGS zijn van mening dat het, als sluitstuk van de vrijheid van onderwijs, voor ouders mogelijk moet blijven om een ontheffing van de leerplicht te krijgen wegens richtingbezwaren. Het is goed dat het conceptwetsvoorstel Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren deze mogelijkheid in stand laat. Het doel van het verplichte gesprek met de leerplicht, dat het wetsvoorstel introduceert, dient echter verduidelijkt te worden (en beperkt te zijn) in de tekst van de wettelijke bepaling zelf. De toelichting op de tekst van het wetsvoorstel is niet eenduidig en komt niet terug in de tekst van het voorgestelde wetsartikel.

Hoewel het gezien de praktijk niet per se noodzakelijk is, valt volgens ons de verplichting te billijken dat de betreffende ouders hun kinderen thuisonderwijs (laten) geven en dat aan dat onderwijs enige eisen op hoofdlijnen worden gesteld. Ook toezicht door de inspectie valt hieronder. Het gedetailleerd regelen van het thuisonderwijs, zoals het onderhavige wetsvoorstel ook doet, gaat voor ons, zolang er geen aantoonbare problemen met het thuisonderwijs zijn, te ver en wijzen wij dan ook af. Het thuisonderwijs wordt met het wetsvoorstel zo strikt gereglementeerd, dat het de vraag is of het nog een reële optie blijft. Eisen en toezicht dienen proportioneel te zijn en passend bij het fenomeen thuisonderwijs.

Lees hier de volledige reactie op het conceptwetsvoorstel ‘Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren’.
(16-07-2020)

Gerelateerd