Terug naar overzicht

Verder met verbeterplannen Passend onderwijs

Afgelopen maandag debatteerde de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de 25 verbeterplannen voor Passend onderwijs van minister Slob. De Kamerleden konden zich vinden in de plannen, hoewel de kritiek waarom het allemaal zo lang moest duren, overeind bleef.

Veel meer dan voorheen, komt de leerling nu echt centraal te staan. Voor VBS is dit het grote winstpunt.
Het leerrecht van de leerling wordt verankerd  door een landelijke norm van basisondersteuning te ontwikkelen, waarbij, aldus een motie, het onderwijsveld nadrukkelijk betrokken moet worden. De zorgplicht van scholen wordt strakker aangehaald en de verantwoordelijkheid voor samenwerkingsverbanden vergroot om te zorgen voor een regionaal dekkend aanbod van zorg. Leerlingen kunnen voortaan ook meepraten over de zorg die zij vinden dat ze nodig hebben. Komen ouders er met de school of het samenwerkingsverband niet uit welke zorg nodig is, dan kan met hulp van een op te stellen escalatieladder op veel kortere termijn dan nu, worden gezocht naar een oplossing. VBS pleit in dit verband voor een regievoerder per leerling die met de samenwerkende partijen (onderwijs en zorg) ervoor zorgt dat alle lijnen samenkomen en de juiste zorg op de juiste plek terecht komt.

Leerkrachten krijgen een duidelijker stem waardoor hun betrokkenheid en inspraak wordt vergroot, ook als het gaat om de inzet van middelen. In een motie wordt hier nadrukkelijk om gevraagd. Onnodig papier- en regelwerk moet tot het verleden gaan behoren. Op het niveau van het samenwerkingsverband gaat het interne toezicht beter worden geregeld.

Er gaat worden gewerkt aan inclusiever onderwijs. Het doel is dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. Voor die leerlingen voor wie dit nodig is, blijft er (tijdelijke) plek in een specialistische setting. Het speciaal onderwijs moet hiernaast een specialistisch netwerk worden, dat zijn expertise binnen inclusievere scholen inzet. In een motie is verzocht de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in het belang van leerling en leraar meer hybride te maken.
De stemming over de moties is op 24 november 2020.

Ook op de ALV van VBS diezelfde middag kwam Passend onderwijs aan bod. Renate van Dijk, bestuurder Stichting Verderwijs te Zeist, vertelde haar succesverhaal met preventieve jeugdzorg. Door een goed contact met de partners in onderwijs en zorg leerden ze elkaars werkwijze beter kennen en ontstond er ruimte voor alternatieven. Dit is ook waar VBS voor pleit: zoveel mogelijk ontschotting en het hanteren van een regionale/lokale systematiek. In de verbeteraanpak Passend onderwijs ziet Van Dijk passende maatwerk oplossingen. De kunst is volgens haar deze te vertalen in de school, zodat je genoeg handvatten en herkenning hebt om hiermee echt aan de slag te gaan.
(17-11-2020)

Gerelateerd