Terug naar overzicht

VBS positief over vereenvoudiging bekostiging vo

VBS concludeert dat het Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo voor een belangrijk deel tegemoet komt aan de wensen van het vo om tot vereenvoudiging te komen. VBS leverde een inbreng aan de internetconsultatie en aan het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de bekostiging in het vo en raadpleegde daartoe een aantal leden in het vo.

Het huidige systeem kende veel nadelen en onrechtvaardigheden die voor scholen niet uitlegbaar waren. Het nieuwe systeem komt daarin op veel gebieden tegemoet. VBS-leden geven aan dat de zorg die bestond over de financiële gevolgen van het wetsvoorstel voor een belangrijk deel weggenomen zijn door de geleidelijke invoering. Ook de aanvangsdatum maakt dat het vo zich op de nieuwe situatie kan voorbereiden. VBS kan het wetsvoorstel dan ook onderschrijven.

Daarbij signaleert VBS de volgende aandachtspunten:

  • Grillige incidentele bijdragen en tussentijdse bijstellingen zorgen voor ongemak, niet het bekostigingssysteem als zodanig. VBS pleit daarom voor terughoudendheid met incidentele bedragen en bijstellingen.
  • Het is positief dat met het nieuwe bekostigingsmodel ook kleine, categorale scholen waarborgen hebben voor voldoende bekostiging.
  • Wel is van belang dat er een snelle overgangsregeling komt voor scholen die niet zijn gefuseerd tot brede scholengemeenschap.

Lees de inbreng van VBS voor het Algemeen Overleg vereenvoudiging bekostiging vo in de Tweede Kamer op 3 oktober 2018.

Gerelateerd