Terug naar overzicht

‘Valt yoga ook onder duurzame inzetbaarheid?’

Ervaringen met ict-toepassingen en duurzame inzetbaarheid stonden op 10 december 2019 centraal bij het directienetwerk po van VBS. Het netwerk ontving een gastspreker van de PO-Raad die met directeuren in gesprek ging over onderwijskwaliteit.

Het directienetwerk po van VBS verwelkomde twee nieuwe leden. ‘Ze zijn heel enthousiast over het netwerk en tevreden met wat het te bieden heeft’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur VBS. Dat was onder meer een gesprek met een gastspreker van de PO-Raad over onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg. ‘Aanleiding vormt het kwaliteitstoezichtkader van de Onderwijsinspectie, dat nadrukkelijker toetst of het bestuur zicht heeft op de onderwijskwaliteit’, licht Daniëls toe. De PO-Raad biedt met ‘Regie op onderwijskwaliteit’ een ondersteuningsaanbod, modellen en praktijkverhalen om het gesprek tussen bestuur en scholen over onderwijskwaliteit aan te gaan.

Ict-toepassingen

Daarnaast waren er diverse vragen over ervaringen met digitale leerplatformen en educatieve software. Daniëls: ‘Over het algemeen was men tevreden over deze platformen en software. Sommige deelnemers gaven aan aanpassingen te doen voor rekenprogramma’s omdat die niet helemaal op maat zijn. Ook is gevraagd naar ervaringen met werken in ‘de cloud’: welke cloudservice gebruik je, hoe is de servicegerichtheid?’

Duurzame inzetbaarheid
In de cao-po is opgenomen dat elke werknemer jaarlijks recht heeft op 40 uur duurzame inzetbaarheid (deeltijders naar rato). De uren zijn bestemd voor peer review, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit en niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden. En in overleg voor andere doelen. ‘Dat maakte duurzame inzetbaarheid een beetje vaag begrip. Directeuren zien zich nogal eens geconfronteerd met lastige verzoeken. Valt yoga ook onder duurzame inzetbaarheid en mag ik buiten de schoolvakanties op vakantie? Directeuren vinden het soms moeilijk te weigeren als een voorganger wel akkoord ging. Stel de schoolorganisatie voorop, het mag niet ten koste gaan van de leerlingen’, adviseert de netwerkregisseur.

Daniëls tipt het onderwerp in de jaarlijkse gesprekkencyclus in mei mee te nemen. ‘Vraag medewerkers of ze het verlof gaan sparen of opnemen en wanneer en met welk doel. Er zijn overigens scholen waar dit niet speelt omdat ze dan 40 uur bovenop de normjaartaak betalen en leerkrachten dat verder naar eigen inzicht invullen.’

Meer weten?
Wilt u meer informatie over (deelname aan) het directienetwerk van VBS? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15 en helpdesk@vbs.nl
(11-12-2019)

Gerelateerd