Terug naar overzicht

Toezichthouden en belangenverstrengeling: waarop moet je letten?

De intern toezichthouder van jouw school mag in maximaal vijf Raden van Toezicht zitting nemen, waarbij een voorzitterschap twee keer meetelt. Van belang is wel dat er geen sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. Om dit te voorkomen moet je op de volgende zaken letten.

Volgens Code Goed Bestuur primair onderwijs
Er is sprake van ongewenste belangenverstrengeling van intern toezichthouders met andere intern toezichthouders, andere bestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen bij familiaire dan wel daarmee vergelijkbare relaties en zakelijke relaties. Bovendien kan een bestuurder in het po niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector. Een lid van het schoolbestuur kan ook niet tegelijkertijd de functie van toezichthouder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.

Het intern toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan en maakt melding van deze belangenafweging en de uitkomst in het jaarverslag. Sowieso dienen het bestuur en intern toezicht periodiek te spreken over de (schijnbare) belangen die zij uit hoofde van (neven)functies of persoonlijk hebben, horen afspraken te maken over de omgang hiermee en leggen dit vast.

Met welke stappen kun je het intern toezicht verbeteren? VBS kan je helpen, check het filmpje:

Volgens Code Goed Bestuur voortgezet onderwijs
Ook in het voorgezet onderwijs geldt dat er in ieder geval sprake is van belangenverstrengeling van een intern toezichthouder met andere intern toezichthouders, andere bestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen bij familiaire dan wel daarmee vergelijkbare relaties en zakelijke relaties.
In het vo kan een bestuurder niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector vo, niet zijnde een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Ook mag een (oud-)toezichthouder in het vo niet binnen vier jaar na zijn aftreden benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest.

Volgens de Code Goed Bestuur vo kan het combineren van een bestuursfunctie in het vo en een toezichtfunctie in een andere onderwijssector verenigbaar en waardevol zijn. Het bestuur en intern toezicht dienen dan voor het aanvaarden van de functie wel af te spreken of er in het geval van benoeming nog steeds sprake is van onafhankelijk functioneren, dan wel enige vorm van belangenverstrengeling. Het intern toezicht neemt vervolgens een besluit en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag.

Lees in dit artikel welke acties de gezamenlijke Cao Bestuurders verlangt van toezichthouders.

VBS Helpdesk staat voor je klaar 


Heb je vragen over toezichthouden, belangenverstrengeling of wellicht de nieuwe Cao Bestuurders Funderend Onderwijs die acties verlangt van toezichthouders? Neem contact op met Nienke Daniëls via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (WhatsApp).

(17 november 2022)

Gerelateerd