Terug naar overzicht

Subsidie voor regionale aanpak lerarentekort

Voor een gezamenlijke regionale aanpak van het lerarentekort stelt het ministerie van Onderwijs 4,5 miljoen euro beschikbaar voor het po en 4,5 miljoen voor vo en mbo. Aanvragen is mogelijk van 15 januari tot 31 augustus 2019.

De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is bedoeld voor schoolbesturen in het po, vo, mbo en lerarenopleidingen die regionaal samenwerken om het lerarentekort terug te dringen. Bij voorkeur doen ook gemeenten, regionale transfercentra en bedrijven mee, staat in de factsheet over de regeling.

Deelnemende partijen dienen een gezamenlijk plan van aanpak met begroting in, waarin staat wat ze in 2019 gaan ondernemen om het lerarentekort in hun regio aan te pakken. Het uitgangspunt is aan te sluiten bij regionale ideeën en bestaande initiatieven. Daarom zijn er geen inhoudelijke eisen gesteld. Het ministerie noemt ‘ter inspiratie’ wel de zes lijnen uit het landelijke plan van aanpak:
1) verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen
2) stimuleren van zij-instromers,
3) behouden van leraren,
4) activeren van de stille reserve,
5) het verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief en
6) stimuleren van innovatie.

Enkele voorwaarden voor de regeling: Per regio kan één aanvraag per sector worden toegekend. Tenminste een derde van de besturen in een regio neemt deel. Er moet samengewerkt worden met een lerarenopleiding. De subsidie is maximaal 250.000 euro per regio voor het po en vo. Neemt het mbo deel bij het vo, dan komt er 75.000 euro bij. Sectoroverstijgende plannen ontvangen maximaal 500.000 euro. Een derde van de begroting (de helft van het subsidiebedrag) moet uit cofinanciering komen.

Het Arbeidsmarktplatform PO en Voion (arbeidsmarkt & opleidingsfonds vo) kunnen u ondersteunen bij de aanvraag en inzet van deze subsidie. Op 11 februari 2019 is er van 14.00-17.00 uur een verdiepingsbijeenkomst ‘Vergroten van de vijver’ in de Jaarbeurs, Utrecht, waar deelnemers andere partijen ontmoeten met plannen om leraren aan te trekken. Op het programma staan kennisdeling, workshops, intensivering aanpak en verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking.

 
(19-12-2018)

Gerelateerd