Terug naar overzicht

Sectorplan COVID-19: eigen coronadraaiboek per school voor 1 oktober

Het ministerie van OCW heeft deze week het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Uitgangspunt is dat een scholensluiting wordt voorkomen. Het plan schetst vier scenario’s en de maatregelen die daarmee samenhangen. Daarnaast wordt van scholen verwacht voor 1 oktober een COVID-draaiboek te hebben, afgestemd op hun eigen situatie.

De belangrijkste punten op een rij:

  • Vier scenario’s met elk een set aan maatregelen. Op basis van het RIVM besluit het kabinet welk scenario passend is. De bijbehorende maatregelen moeten scholen binnen een werkweek invoeren. Om snelle wisselingen te voorkomen zijn de nieuwe maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig. De maatregelen zijn cumulatief. Dat betekent dat bij opschaling naar het nieuwe scenario de reeds geldende set maatregelen van het vorige scenario van kracht blijven.
  • Ruimte voor maatwerk. Sommige maatregelen zijn wettelijk verplicht, zoals mondkapjes vanaf een bepaalde leeftijd. De meeste maatregelen kennen juridisch gezien de status van een dringend advies en zijn daarmee niet juridisch afdwingbaar of handhaafbaar. Vanwege het grote belang voor de volksgezondheid wordt van scholen verwacht dat zij zich zoveel mogelijk inspannen om alle maatregelen tot uitvoering te brengen. In de uitvoering van de maatregelen is ruimte voor eigen invulling. In het oranje scenario wordt bijvoorbeeld van scholen verwacht dat ze looproutes hanteren, hoe ze dat vervolgens doen is aan de school.
  • Draaiboek. Op basis van de leidraad per scenario maken scholen een draaiboek voor hun eigen context en locatie’s . Dit draaiboek dient uiterlijk 1 oktober 2022 voorgelegd te zijn aan de medezeggenschapsraad.
  • Wendbaarheidsagenda. Deze bevat acties die kunnen helpen om beter voorbereid te zijn op oplevingen of andere verstoringen.
  • Geen protocollen. De scenario’s uit de leidraad en de eigen vertaling naar een draaiboek op schoolniveau van scholen zijn vanaf volgend schooljaar leidend. De PO-Raad zal daarom geen nieuwe protocollen meer publiceren.
  • Ventilatie. Recent stelde het ministerie hiervoor 140 miljoen euro extra voor ter beschikking. Met deze maatregelen kan in de meeste scholen de ventilatie aanzienlijk verbeterd worden. Tegelijkertijd is een deel van de schoolgebouwen moeilijk aan te passen waardoor simpele ventilatie-ingrepen niet afdoende zijn om te kunnen ventileren volgens de arbo-normen.

Rode fase: toch naar school?
In de rode alarmfase ( die ‘interventie’ wordt genoemd) blijven de scholen open, zo is het idee, er zijn wel vergaande, contactbeperkende maatregelen. Bovendien gaan de leerlingen dan om de beurt naar school: eerst de ene helft, daarna de andere helft. Er zal in de rode ‘interventie’-fase extra aandacht zijn voor de sociale functie van het onderwijs en voor kwetsbare leerlingen.

De rol van de (G)MR

  • Spreek af hoe de (G)MR bij de besluitvorming betrokken wordt. Betrek (de voorzitter van) de (G)MR zoveel mogelijk bij de interne discussies die worden gevoerd en bij beslissingen die genomen worden.
  • In de WMS staan verschillende artikelen waarop de (G)MR zich kan beroepen. Het belangrijkste artikel is artikel 10.1.e,een instemmingsrecht van de hele (G)MR op de regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Zie ook het sectorplan zelf met een toelichting per scenario

(7 juli 2022, bronnen: website PO-Raad en VO-raad)

Gerelateerd