Terug naar overzicht

Schoolreisjes, excursies en schoolkampen, wie is aansprakelijk als er iets mis gaat?

Scholen zijn momenteel volop schoolreisjes, excursies en schoolkampen aan het voorbereiden. Dergelijke buitenschoolse activiteiten kunnen risico’s met zich meebrengen. Als er iets misgaat, wie is er dan aansprakelijk en verantwoordelijk? VBS-leden kunnen hiervoor voordelig verzekeringen afsluiten via Raetsheren, kijk op www.vbsverzekerd.nl.

In de wet Veiligheid op school is vastgelegd dat scholen verplicht zijn om de (sociale) veiligheid op school te waarborgen. Scholen zijn hiertoe ook verplicht wanneer het buitenschoolse activiteiten betreft die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen.

Onvoldoende toezicht
Of de school aansprakelijk is wanneer er tijdens het schoolreisje iets misgaat, is afhankelijk van de omstandigheden. Je kunt als school in ieder geval aansprakelijk worden gesteld wanneer er tijdens de buitenschoolse activiteit geen of slecht toezicht is gehouden, er gevaarlijke opdrachten zijn gegeven vanuit de school of wanneer er veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd. Voldoende en kwalitatief goede begeleiding is dus van groot belang.

Aansprakelijkheid schoolbestuur

Gaat er iets mis tijdens het schoolreisje en was er sprake van onvoldoende toezicht, dan kan de juridische verantwoordelijkheid (uiteindelijk) bij het schoolbestuur komen te liggen. Hoe beter je als school je medewerkers en leerlingen informeert over de regels omtrent de veiligheid en de gezondheid in en om school, hoe kleiner de kans dat er schade ontstaat waaruit aansprakelijkheid kan voortvloeien.

Let wel: heeft de school zich aantoonbaar ingespannen om ouders en leerlingen te wijzen op gevaarlijke omstandigheden in en om de school, dan is de kans kleiner dat de school aansprakelijk kan worden gehouden.

Verzekeringsplicht
Scholen zijn wettelijk verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. De schoolverzekering dekt meestal de aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, hulpouders en vrijwilligers voor schade aan derden door onder hun toezicht staande kinderen tijdens schoolse activiteiten.

VBS verzekeringspakket:
VBS-leden kunnen voordelig verzekeringen afsluiten via assurantiemakelaar Raetsheren, kijk op www.vbsverzekerd.nl. Ook adviseert de makelaar vrijblijvend over vragen als: is ons schoolbestuur goed verzekerd? En hebben we de verzuimrisico’s goed in beeld? Raetsheren heeft een speciaal VBS-Schadeverzekeringspakket.

Aansprakelijkheid
Op school kunnen zich veel situaties voordoen waarbij er schade ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die met zijn/haar jas aan een uitstekende spijker blijft hangen of een medewerker die uitglijdt over een net gedweilde vloer. De school kan aansprakelijk gesteld worden voor schades die de school, of iemand waarvoor de school verantwoordelijk is, aan iemand anders toebrengt. Dit kan gaan om materiële schade, letselschade of gevolgschade.

Op het moment dat de school aansprakelijk is dient de school de schade te vergoeden. Soms valt de schade mee (eenmalig een kapotte jas), soms is de schade van zeer grote omvang (letsel- en gevolgschade). In beide gevallen is het fijn als u weet dat u hier goed verzekerd voor bent zodat uw school niet ineens voor onverwachte grote kosten komt te staan. Of een schade onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt, is afhankelijk van de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Recent is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Bestuurders en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor (vermeende) bestuurs- of beleidsfouten die zij maken vanuit hun hoedanigheid als bestuurder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet of te laat de jaarrekening opmaken, het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd, of het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met financiële consequenties. Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de bestuurder/toezichthouder de schade zelf dient te vergoeden vanuit zijn of haar privévermogen. Om verweer te kunnen voeren tegen een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim en een eventuele claim te verzekeren kan er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

Ongevallen
Ook kunnen er op school en tijdens schoolactiviteiten ongevallen plaatsvinden die niet aan een onrechtmatige gedraging van de school te wijten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die uit het klimrek valt en een arm breekt. Omdat de school niet altijd aansprakelijk is, hoeft de school niet altijd de schade te vergoeden. Omdat dit tot een vervelende discussie met ouders en medewerkers kan leiden, kan de school besluiten om een ongevallenverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering die dekking biedt voor de gevolgen van een ongeval (welke plaatsvindt tijdens schoolgerelateerde activiteiten) ongeacht of er aansprakelijkheid is. Veelal is er op een ongevallenverzekering dekking voor overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten die de eigen zorgverzekering niet vergoed.

Heb je vragen, wil je advies of een verzekering afsluiten, kijk op www.vbsverzekerd.nl of neem dan contact op met Raetsheren:  072-711 34 55, info@vbsverzekerd.nl. Miriam Leget (mleget@vbs.nl) helpt je ook graag verder.

(4 april 2023)

Gerelateerd