Terug naar overzicht

‘Ons doel is om onderwijs op maat mogelijk te maken door flexibele onderwijstijden’

De school in Zandvoort is een van de twintig deelnemers aan het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Dit is een vervolg op het experiment Flexibele Onderwijstijden, waar ze eveneens aan heeft deelgenomen. ‘Ik ben dankbaar dat er een nieuw experiment is, anders zou de school niet in haar huidige vorm kunnen voortbestaan’, vertelt Rosanne Maters, directeur van De School.

De deelnemende scholen mogen afwijken van de vakantieregeling, van de vijfdaagse schoolweek en onder voorwaarden mogen andere professionals voor maximaal 100 uur per jaar laten lesgeven. Het vervolg van experiment flexibele onderwijstijden is essentieel voor De School. Sinds de oprichting in 2008 hanteert De School ruimere openingstijden dan reguliere scholen (jaarrond), waardoor het hanteren van flexibele onderwijstijden mogelijk wordt. De openingstijden zijn een integraal onderdeel van het onderwijsconcept, waarbij de opvang volledig is geïntegreerd in het onderwijs. De School is 50 weken per jaar open, vakanties en tijden zijn flexibel in te delen door de integratie van onderwijs en opvang. Door een jaarrond openstelling, inspraak in het leerplan en thematisch onderwijs heeft de school als doel om gelijke kansen te bieden voor ieder kind. De leertijd, leerinhoud en leerbegeleiding kan per kind worden afgestemd met ouders, leerkracht en het kind zelf.

‘Ons doel is om het onderwijs voor leerlingen te verbeteren door onderwijs op maat te kunnen bieden door flexibele tijden. Daarom ben ik dankbaar dat er een nieuw experiment is, zodat wij op dezelfde manier door kunnen gaan met het bieden van passend onderwijs. Tegelijkertijd zou je wensen dat iedere school de mogelijkheid heeft het onderwijs op deze manier vorm te geven. De experimentele status verhindert andere scholen tot nog toe om hun organisatie aan te passen, zodat ruimere openstelling mogelijk wordt’, vertelt Rosanne Maters, directeur van De School.

Persoonlijk leerplan
Voor aanvang van het experiment Ruimte in Onderwijstijd diende De School een plan in bij het ministerie van OCW en inmiddels heeft Maters een eerste gesprek gehad met een van de twee bureaus die de effecten van het experiment onderzoeken. ‘Het ministerie maakte zich zorgen of alle leerlingen wel voldoende onderwijstijd krijgen. Wij delen die zorg niet. Alle kinderen krijgen tenminste 940 uur onderwijstijd, of meer. Onderwijs kun je door de ruimere openingstijden zo passend mogelijk maken. Wij maken voor ieder kind een persoonlijk leerplan, waarbij de onderwijsinhoud en tijden onderwerp zijn van gesprek tussen leerkracht, leerling en ouder(s). Elk kind en gezin is anders en samen wil je de beste ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind. Daardoor spreken we niet over achterlopen, diagnoses of uitval, want door het leerplan op maat te maken doen dit soort problemen zich niet voor.’ 

Kansengelijkheid
Ouders met een leerling op De School kunnen kiezen uit twee pakketten: een basispakket met reguliere schooltijden en vakanties en een totaalpakket met mogelijkheid om 2400 uur per jaar onderwijs te genieten en variabele tijden en vakanties. ‘We zijn 50 weken per jaar open van acht tot zes, dat kun je niet bekostigen uit alleen de lumpsum. Daarom zijn we ook een kinderopvang en hebben we via de kinderopvangtoeslag een andere bron aangeboord. Dat nivelleert en vangt de kosten zoveel mogelijk op’, legt Maters uit.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage die De School vraagt, is geen belemmerende voorwaarde bij deelname aan het experiment. ‘Deze bijdrage is, zoals de naam al zegt, vrijwillig en in onze schoolgids staat duidelijk uitgelegd hoe je hier als ouder vrijstelling voor kan vragen. Jaarlijks zijn er drie à vier ouders die gebruik maken van deze mogelijkheid.’

Financiën
Er is geen subsidie gekoppeld aan het experiment. Maters hoopt dat deelnemende scholen goed nadenken over bekostiging van ruimere openingstijden. ‘In het vorige experiment sprongen sommige besturen deelnemende scholen financieel bij. Ik hoop dat scholen dat nu zelf organiseren, want als het doel is te komen tot een duurzame verbetering van het onderwijs door het inzetten van flexibele tijden, kun je dat alleen organiseren door een structurele financiële oplossing te bedenken.’

Daarom pleit Maters voor een andere manier van financieren. ‘Nu wordt veel geld uitgetrokken voor passend onderwijs, achterstandenbeleid, leertijdverlenging en summer schools bijvoorbeeld. Als je echt kansengelijkheid wilt creëren voor ieder kind, dan zou je niet allemaal verschillende potjes, programma’s en organisaties moeten hebben, maar dit combineren zodat elke school een sluitend dagarrangement voor ieder kind kan bieden.’
(24-09-2020)

Gerelateerd