Terug naar overzicht

Onderzoek naar schaalgrootte schoolbesturen

Er komt een onderzoek naar schaalgrootte van schoolbesturen in het onderwijs. Een motie van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) met die strekking is op 10 september aangenomen. VBS ziet dit onderzoek als erkenning voor haar pleidooi voor het belang van kleinere schoolbesturen en behoud van de menselijke maat in het onderwijs.

De motie van Westerveld verzoekt de regering, voor- en nadelen in kaart te brengen van verschillende schaalgrootten in het onderwijs en hierbij rekening te houden met de menselijke maat, goed bestuur en regionale factoren. VBS heeft steeds gepleit voor nader onderzoek naar de voordelen van kleine schoolbesturen. ‘De politiek en andere stakeholders in het onderwijs stellen weliswaar de menselijke maat centraal, maar concrete maatregelen ter waarborging blijven uit en er gaat zelfs impliciete druk op schoolvergroting van veel maatregelen uitgaat. Daarom vinden wij het belangrijk dat dit nader in kaart wordt gebracht’, zegt Edward Moolenburgh, directeur VBS.

Wat VBS betreft wordt in het onderzoek breed gekeken of kleinschaligheid en menselijke maat inderdaad beter zijn voor leerlingen, onderwijsprofessionals, bestuurders en ouders. Dat niet alleen vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, maar ook kijkend naar kwaliteit in brede zin en tevredenheid van deze betrokkenen.

Menselijke maat
Gevraagd naar het waarom van de motie laat Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid GroenLinks, in een reactie per email weten: ‘Er zijn diverse onderzoeken naar de schaalgrootte van organisaties. Dat onderzoek is alleen niet zomaar op het onderwijs te leggen, maar het lijkt ons wel heel relevant om te weten. Een school is immers geen bedrijf waar productie wordt gedraaid; het gaat om het beste onderwijs voor kinderen. Daarvoor is een goede werkomgeving voor het docententeam belangrijk. En de menselijke maat is daarbij heel belangrijk. We kennen voorbeelden waarbij bestuurders en toezichthouders het zicht kwijtraken op wat zich afspeelt tussen leraren, leerlingen en ouders.’

Westerveld verwacht dat het onderzoek zou kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in de vraag wat nu de optimale grootte is van een school. Voor leerlingen, maar ook voor het docententeam en de schoolleiding. Westerveld: ‘We moeten af van het idee dat het altijd efficiënter is om grotere instellingen te hebben. Juist in het onderwijs is het relevant dat er aandacht is voor iedere leerling en iedere leraar.’

Fusietoets
Ze verwijst daarbij naar het door de Kamer aangenomen wetsvoorstel om de fusietoets af te schaffen. ‘Wij zijn hier heel kritisch over. Wel is het goed dat de medezeggenschap moet instemmen bij voorgenomen fusies. Het is heel belangrijk dat leerlingen, ouders en docenten van begin af aan betrokken zijn bij het voornemen om te fuseren, want zij ervaren de directe gevolgen van een fusie.’ De Kamer nam haar amendement aan om dit te regelen. VBS was ook kritisch over het afschaffen van de fusietoets en pleitte voor een mogelijkheid om desgewenst uit een bestuur te stappen, zie: https://vbs.nl/kamer-stemt-voor-afschaffen-fusietoets/.
(19-09-2019)

Gerelateerd