Terug naar overzicht

Onderzoek naar aanwending van bekostiging

Er wordt onderzoek gedaan naar de toereikendheid en doelmatigheid van de bekostiging, kondigde minister Slob van Onderwijs op 6 maart aan bij het Kamerdebat over lumpsum. Er was een Kamermeerderheid voor handhaving van de lumpsum systematiek. En veel Kamerleden pleitten voor betere verantwoording van de besteding. Deze drie punten bracht VBS ook naar voren in haar position paper voor het lumpsum-debat.

De Tweede Kamer debatteerde op 6 maart 2019 over lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs. Een meerderheid van de Kamerleden sprak zich uit voor handhaving van de huidige lumpsum-systematiek. De vrijheid van onderwijs en autonomie van schoolbesturen bij besteding klonken als argument. Ook minister Slob benadrukte het belang van autonomie voor schoolbesturen.

VBS scholen geloven in en gedijen in het huidige lumpsum systeem, gaf VBS in haar inbreng voor het lumpsum-debat aan. De lumpsum-systematiek geeft scholen autonomie en ruimte om hier optimaal invulling aan te geven. Intensivering van overheidsbeleid staat hier haaks op en levert niet de gewenste kwaliteitsverbetering op, vindt VBS.

Verantwoording
Een aantal Kamerleden vond dat schoolbesturen de verantwoording van de besteding van de gelden moeten verbeteren. Ook VBS vindt dat er winst te behalen is bij de verantwoording. De verantwoording moet passen binnen het lumpsum-systeem en aansluiten bij de manier waarop een schoolbestuur zich nu al horizontaal en verticaal verantwoordt.

Minister Slob wil de verantwoording versterken. Hij streeft naar publicatie van 100 procent van de jaarverslagen. Ook wees hij op de site ‘Onderwijs in cijfers’, een dashboard dat de baten en lasten van onderwijsbesturen laat zien.

Onderzoek
Veel Kamerleden spraken zich uit tegen te grote reserves van schoolbesturen en pleitten voor een maximum. Slob kondigde aan dat de Onderwijsinspectie kijkt naar grenzen voor reserves. Tegelijkertijd vroegen verschillende Kamerleden zich af of de bekostiging toereikend is, en of de besteding doelmatig is. VBS pleitte in haar position paper over lumpsum voor een onderzoek naar aanwending van de bekostiging.

Slob meldde dat er onderzocht wordt of scholen voldoende bekostiging ontvangen en of de schoolbesturen de gelden op de juiste manier besteden. De uitkomsten worden volgend kalenderjaar verwacht.

Lees de volledige position paper van VBS over lumpsum.
(07-03-2019)

Gerelateerd