Terug naar overzicht

Onderwijsraad: bestelwijziging sturing po en vo niet nodig

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad haar advies ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’ uit 2023 nader toegelicht. In het advies zet de raad uiteen wat nodig is om schoolbesturen hun verantwoordelijkheden waar te laten maken. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer met mogelijke scenario’s voor de herijking van de sturing op het funderend onderwijs. Het advies van de raad past op niet één van deze scenario’s.

De Onderwijsraad constateert dat schoolbesturen een onmisbaar knooppunt zijn tussen school, overheid en de maatschappelijke omgeving. De bestuurlijke verhoudingen zijn echter verstoord geraakt. Zowel de overheid als schoolbesturen staan het nodige te doen om die verhoudingen te herstellen. Het advies van de raad kent vele facetten en is niet één-op-één te vertalen in een van drie sturingsscenario’s die de minister in de recente Kamerbrief schetst.

Een fundamentele bestelwijziging met betrekking tot de sturing op het funderend onderwijs, is volgens de raad geen passend antwoord op de uitdagingen waar het onderwijs momenteel voor staat. De raad adviseert om de potentie van het bestaande model te benutten.

Profielorganisaties zien ook niets in plannen minister

Ook de gezamenlijke profielorganisaties hebben in een brief aan de informateurs en leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs gereageerd op de brief van minister Paul van Onderwijs over de Herijking sturing funderend onderwijs.

“Zonder dat er een fundamenteel gesprek over bedoeling en doelen van onderwijs met het gehele onderwijsmiddenveld heeft plaatsgevonden, wordt direct overgegaan naar de sturingsvraag en worden aannames gedaan die een eigen leven (kunnen) gaan leiden. De tegenstelling die wordt geschetst tussen onderwijsbesturen aan de ene kant en schoolleiders aan de andere kant, is een tegenstelling die niet is gebaseerd op de werkelijkheid (zie ook het onderzoek van Waslander: “Besturen in een diffuus bestel”, 2023). Evenwel worden op basis van die vooronderstelde tegenstelling denkrichtingen geponeerd en scenario’s geschetst die eraan bij zullen dragen dat een dergelijke tegenstelling juist wel gaat ontstaan en die niet helpend zijn in het samen oplossen van de problemen.”

Gerelateerd