Terug naar overzicht

Onderwijsakkoord: 1,5 miljard voor meer onderwijspersoneel en dichten loonkloof

De PO-Raad en de onderwijsbonden hebben een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao primair onderwijs bereikt. Hierin sluiten zijn de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Ook komt er extra salaris voor schoolleiders. Dit onderhandelaarskoord komt voort uit het onderwijsakkoord. Hierin spraken ministerie van OCW, werkgevers en werknemers af anderhalf miljard te investeren in de aanpak het personeelstekort in het funderend onderwijs.

De hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po zijn:

  • In de cao voor primair onderwijs worden voor werknemers in alle functies en alle onderwijssoorten nieuwe salarisschalen geïntroduceerd. Deze schalen zijn gelijk aan de schalen in het voortgezet onderwijs. Het jaarloon voor alle medewerkers wordt hierdoor in 2022 minimaal 4% hoger. Voor functies waarin de verschillen met het voortgezet onderwijs groter zijn, kan dit percentage hoger uitvallen.
  • In de komende jaren werken de positieve effecten van dit akkoord door: grotere periodiekstappen en een hogere maximumbeloning in de schaal.
  • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
  • Voor functies en schalen waar in het voortgezet onderwijs een bindingstoelage bestaat, wordt deze overgenomen in de cao voor primair onderwijs.
  • De beloning in primair- en voortgezet onderwijs wordt daarmee gelijk aan elkaar.
  • Voor directeuren en adjunct-directeuren gaat aanvullend een arbeidsmarkttoelage gelden voor de komende 5 jaar.
  • Onderwijsondersteunend personeel behoudt de extra jaarlijkse uitkering, naast de procentuele en de nominale eindejaarsuitkering zoals die nu al in het voortgezet onderwijs geldt.

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gaan het onderhandelaarsakkoord voor deze nieuwe cao voorleggen aan hun achterbannen. Daarna wordt het definitief.

De PO-Raad en vakbonden gaan binnenkort verder in gesprek over de inhoudelijke punten voor een volgende nieuwe cao en de besteding van de loonruimte van 2022. Dit betreft de ‘reguliere’ cao-ronde van 2022.

Onderwijsakkoord
Het onderhandelaarsakkoord voor de cao volgt uit het onderwijsakkoord dat het ministerie van OCW, de vakbonden, PO-Raad en VO-raad hebben gesloten. Met dit akkoord willen ze het personeelstekort aanpakken en de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs versterken. Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in het primair- en voortgezet onderwijs. Daarmee realiseren werkgevers en werknemers in het primair onderwijs om te beginnen een aanzienlijke verbetering van het loon van de medewerkers.

Verder is het akkoord het vertrekpunt voor een werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Zo komt er een arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel kwetsbare leerlingen, een arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders en ruimte voor professionalisering van leraren.

Voor het voortgezet onderwijs betekent dit akkoord dat er structureel 442 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de vermindering van werkdruk van leraren, in de kwaliteit en professionele ontwikkeling van schoolleiders en in het aanpakken van de grootste knelpunten bij scholen waar de optelsom van (achterstands)vraagstukken het meest urgent is.

Daarnaast wordt in het onderwijsakkoord verwezen naar een werkagenda. Daarin zijn gezamenlijke ‘actielijnen’ geformuleerd, te weten:

Actielijn 1: Goed onderwijs en goede professionals;
Actielijn 2: Onderwijsarbeidsmarkt en tekortaanpak;
Actielijn 3: Optimaliseren bevoegdhedenstelsel.

In mei en juni worden deze actielijnen verder geconcretiseerd.
(Bron: PO-Raad, VO-raad, 26-04-2022)

Gerelateerd