Terug naar overzicht

Onderwijs tijdens Prinsjesdag 2022

Reeds eerder in gang gezette maatregelen komen naar voren in de begroting van het Ministerie van Onderwijs, die met Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Essentieel bij deze maatregelen is het oplossen van het lerarentekort. Minister Wiersma gaat in gesprek over verdergaande en onorthodoxe maatregelen om tot structurele oplossingen te komen. “Het gaat hierbij om thema’s en dilemma’s die het hart van het onderwijsstelsel raken: bekostiging, bestuur en toezicht, en de wijze waarop het onderwijs in scholen is georganiseerd,“ aldus de Prinsjesdagstukken.

VBS vindt dat de terugdringing van het lerarentekort inderdaad dé prioriteit is, waaraan alle andere maatregelen ondergeschikt moeten zijn. We vragen ons wel af, of nu gaan sleutelen aan het onderwijsstelsel het juiste moment is. Kan het onderwijsveld dat er wel bij hebben?

Masterplan basisvaardigheden

Een andere prioriteit is om de basis verder op orde te brengen. In het primair en voortgezet onderwijs moeten over de gehele linie de prestaties omhoog. Met het eerder aangekondigde masterplan basisvaardigheden krijgen de leergebieden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid een impuls. Het masterplan is een integraal en duurzaam
programma voor de lange termijn. Met het onderwijsveld wordt het verder uitgewerkt.

VBS pleit ervoor dat we ons niet eenzijdig beperken tot de basisvaardigheden. Geef scholen de pedagogische ruimte om aan de slag te gaan.

Verscherpt toezicht

Vanuit de Inspectie van het Onderwijs zal het toezicht scherper ingericht worden: de 
lat gaat omhoog. Daarnaast gaat worden gewerkt aan een meer systematische monitoring 
van de onderwijskwaliteit, zodat het ministerie beter zicht krijgt op prestaties voor
 alle basisvaardigheden en scherpere doelen kunnen worden gesteld.

Passend onderwijs

Ook passend onderwijs blijft een speerpunt. De verbeteraanpak voor passend onderwijs wordt gecontinueerd. Er komen maatregelen voor inclusiever onderwijs, waarbij kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan. Er wordt aan gewerkt dat er voor ieder kind een vorm van onderwijs is en thuiszitten tot een minimum beperkt wordt.

(22 september 2022)

Gerelateerd