Terug naar overzicht

OCW presenteert landelijke strategie lerarentekort

Ministers Dijkgraaf en Wiersma hebben in een brief aan de Tweede Kamer maatregelen gepresenteerd om het lerarentekort aan te pakken. Er komt een integrale lerarenstrategie met een kwartiermaker en een programmabureau. Het ministerie wil toewerken van verschillende samenwerkingsvormen in de regio naar een landelijk dekkende regionale infrastructuur voor de onderwijsarbeidsmarkt. Succesvolle of kansrijke maatregelen worden geïntensiveerd, extra acties worden uitgewerkt. Een aantal punten uit de brief:

Algemeen

  • Per regio één infrastructuur: er moet meer samenwerking komen binnen en tussen schoolbesturen om schaarste beter te verdelen.
  • Een brede aanpak in alle sectoren, dus ook de tekorten aan schoolleiders in het po, en de tekorten in het sbo, (v)so en pro en de tekortvakken in het vo en
  • Betere sturingsinformatie door een landelijk dashboard waar alle informatie en cijfers samenkomen.


Opleidingen en arbeidsmarkt

  • De aantrekkelijkheid van het beroep moet worden verstevigd. Imago en status van het beroep is cruciaal is voor de aantrekkelijkheid van het vak, zowel voor nieuwe instroom als voor behoud van personeel.
  • Het bevorderen van zij-instroom. Onder andere door verhoging van het subsidie-budget en -plafond.
  • Het vergroten van de eigen kweekvijver in vo en mbo, onder andere door versterking LOB en kennismaken met het leraarsvak. En er komt een experiment met toelatingseisen pabo ten behoeve van optimale instroom.
  • Stimuleren dat leraren in het primair onderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs meer uren gaan maken.
  • Meer samenwerking van lerarenopleidingen (o.a. opleidingsaanbod in alles fasen van de loopbaan en opleidingsschool)


Personeelsbeleid

  • Schoolbesturen wordt gevraagd flexibiliteit in werktijden te bevorderen.
  • Er komt een wetsvoorstel dat eisen aan strategisch personeelsbeleid gaat stellen, met toezicht van de inspectie hierop.

De brief bevat ook een aantal punten waarover de ministers een discussie willen voeren. Zo constateren ze dat er vooral in de grote steden nog relatief veel kleine scholen zijn en geven aan dat ‘we de discussie moeten durven aangaan of scholen niet meer samengevoegd kunnen worden’. Daarnaast wordt als discussiepunt genoemd ‘de dag- en weekindeling met dezelfde of betere kwalitatieve onderwijsuitkomsten en de daarbij horende ondersteuning, zodat de leraar zich kan concentreren op het kerncurriculum’.

VBS zal de komende periode, wanneer de integrale lerarenstrategie tot stand komt, de ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar opportuun input leveren. Samenwerking tussen alle partners in de hele onderwijsketen is wat ons betreft van groot belang.

Bekijk hier de gehele brief met bijlagen

Gerelateerd