Terug naar overzicht

NPO: monitoring, lerarentekort en rol MR

De monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) verloopt via ‘de implementatiemonitor’ en ‘de resultatenmonitor’, schrijft minister Slob in een Kamerbrief. Uit een peiling van de PO-Raad blijkt dat het lerarentekort scholen verhindert de NPO-gelden in te zetten zoals zij denken dat het effectief is. Daarnaast beantwoordt de VBS Helpdesk de vraag welke rol de medezeggenschapsraad (MR) heeft bij het NPO.

De implementatiemonitor is gericht op de uitvoering door scholen van het NPO. Het gaat om de waarneming door scholen zelf van vertragingen bij leerlingen om een keuze te maken uit de menukaart met interventies. En om ervaringen van scholen met implementatie van interventies en de effecten daarvan. Uitgangspunt is een beperkte monitoringslast voor scholen.

Resultatenmonitor
De resultatenmonitor biedt op sectorniveau inzicht in de omvang, aard en verdeling van de vertragingen en andere verstoringen in de ontwikkeling en mentale gezondheid van leerlingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data uit leerlingvolgsystemen en onderzoek van de Onderwijsinspectie. Het is van belang dat zoveel mogelijk scholen meedoen met het Nationaal Cohortonderzoek, geeft Slob aan.

Aanvullend onderzoek
Er vindt aanvullend onderzoek plaats naar de effectiviteit van een aantal specifieke interventies. Voor vijf tot tien zeer kansrijke interventies kunnen scholen zich aanmelden voor deelname aan een wetenschappelijk studie naar de effectiviteit.

Lerarentekort bemoeilijkt NPO
Bijna 80 procent van de schoolbesturen wil de komende twee jaar extra personeel inzetten. Maar 42 procent weet niet waar ze dat extra personeel vandaan moeten halen. Dit blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder 160 schoolbesturen. Het lerarentekort verhindert scholen om de NPO-gelden in te zetten zoals zij denken dat het effectief is. Nu voor het uitvoeren van hun NPO-plannen veel scholen extra personeel zoeken, wordt gevreesd voor verplaatsing van leraren, waardoor het lerarentekort in achterstandswijken alleen maar groter wordt. De PO-Raad pleit er net als VBS voor om de NPO-gelden structureel te maken en scholen meer dan twee jaar te geven om de middelen te kunnen inzetten.

Rol MR bij NPO
De VBS Helpdesk beantwoordt de vraag: welke rol heeft de MR bij het NPO? Het team stelt gezamenlijk de plannen voor inzet van de NPO-gelden op. De MR krijgt dit schoolprogramma voorgelegd en heeft daarop instemmingsrecht. Dit betreft ook gekozen interventies uit het keuzemenu. Ook de eventuele keuze voor een aanvullend programma van de gemeente valt hieronder. Reden is dat het programma een aanvulling is op het schoolplan.

Minister Slob stelt in zijn brief instemming door de MR als voorwaarde. Het bestuur dient in het jaarverslag te vermelden dat het plan op instemming van de medezeggenschapsraad kan rekenen.

Om het instemmingsrecht uit te oefenen heeft de MR inzicht in de details nodig: de analyse van de schoolscan, welke interventies en waarom er uit het keuzemenu zijn gekozen, het NPO-budget van de school en de inzet daarvan (deels bovenschools) de komende twee jaar, welke eigen middelen van het schoolbestuur en geld van samenwerkingsverband en of gemeente worden ingezet.

De MR kan het proces monitoren. Als er onvoldoende draagvlak is voor de NPO-plannen, dan kan de MR besluiten niet in te stemmen. De MR kan ook voor één schooljaar instemmen met het schoolprogramma. Dan kunnen de interventies worden geëvalueerd en verwerkt in een nieuw plan voor het schooljaar 2022-2023.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft in principe geen rol omdat het om keuzes op schoolniveau gaat. Als keuzes gevolgen hebben voor het bestuursformatieplan of arbeidsvoorwaarden kan het personeelsdeel van de GMR een rol hebben. Ook kan het bestuur in overleg met de GMR specifieke interventies faciliteren.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over het NPO of een ander onderwerp, neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur. Tussen 2 en 20 augustus is het kantoor van VBS gesloten. Vermeld in die periode ‘SPOED’ in het onderwerp. We zullen dan z.s.m. contact opnemen.
(12-07-2021)

Gerelateerd