Terug naar overzicht

Nieuwe wet open overheid ingegaan

Op 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wat zijn de veranderingen voor het onderwijs?De Woo is de opvolger van de Wob en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid, om zo meer inzicht te krijgen in het handelen van de overheid. Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo – naast informatieverstrekking op verzoek (passief) – overheidsorganisaties ook verplicht om zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief). Alleen in uitzonderingsgevallen mag van deze plicht worden afgeweken.

Goed om te weten:

  • Schoolbesturen met een privaatrechtelijke rechtsvorm (stichting of vereniging) vallen alleen onder de Woo voor bepaalde taken. Denk aan het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen door het samenwerkingsverband waarbij het schoolbestuur is aangesloten, beslissingen van een schoolbestuur over vrijstellingen in het kader van de Leerplichtwet en de afgifte van een getuigschrift (diploma).
  • In de Woo is een duidelijk uitzondering geformuleerd voor het openbaar maken van specifieke informatie over leerlingen dan wel gegevens die tot personen / leerlingen te herleiden zijn. Deze informatie hoeft dus niet actief gedeeld te worden. Het mag ook niet met het oog op privacyregels. Wordt een verzoek tot delen van deze informatie ingediend, dan mag het schoolbestuur dit verzoek dus ook weigeren.

Actief openbaar maken informatie

Gelet op het actief openbaar maken van informatie, kan de Woo van invloed zijn op het openbaar onderwijs. De verwachting is echter dat de meeste onderwijsinstellingen in veel gevallen een beroep kunnen doen op de uitzonderingsgrond, namelijk dat persoonsgegevens niet openbaar gemaakt mogen worden

Gerelateerd