Terug naar overzicht

Nieuwe regeling onderwijsvoorzieningen Oekraïense leerlingen biedt meer ruimte voor scholen

Onlangs heeft minister Wierdsma de nieuwe Regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden naar de Kamer gestuurd. De regeling bevat nadere voorschriften voor het inrichten van tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor kinderen en jongeren uit Oekraïne.

Het wetsvoorstel biedt schoolbesturen een juridische grondslag om snel het onderwijsaanbod voor kinderen uit Oekraïne die recent naar Nederland zijn gekomen, uit te breiden. Zij krijgen de mogelijkheid om hiertoe een tijdelijke onderwijsvoorziening in te richten als uitbreiding van een bestaande school of als zelfstandige school.

Een aantal punten uit de regeling:

  • Een tijdelijke onderwijsvoorziening is geen nieuwe schoolsoort en kan door een schoolbestuur in verschillende vormen worden ingevuld, bijvoorbeeld als een aparte klas of afdeling binnen een bestaande school, maar ook een dislocatie in het primair onderwijs (po) of een tijdelijke nevenvestiging in het voortgezet onderwijs (vo).
  • Gegeven de massale toestroom van ontheemde leerlingen, wordt voorgesteld de procedure voor de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen zo laagdrempelig mogelijk te organiseren. Schoolbesturen die het voornemen hebben een tijdelijke onderwijsvoorziening in te richten, kunnen hiervan digitaal melding maken bij DUO.
  • Scholen hebben in de wet ruimte gekregen bij het inrichten van tijdelijke onderwijsvoorzieningen. Hoewel het uitgangspunt blijft dat zij de Nederlandse kerndoelen nastreven, kunnen zij bijvoorbeeld een deel van het curriculum aanbieden of zelfs voor afstandsonderwijs kiezen. Ook kan het lesaanbod gedeeltelijk of tijdelijk mede gegeven worden in één van de talen die in Oekraïne wordt gesproken. De verdere invulling van het onderwijs is vrij, maar dient waar mogelijk gericht te zijn op de kerndoelen en op succesvolle doorstroom van leerlingen naar regulier onderwijsaanbod.
  • Het uitgangspunt is dat het onderwijs wordt gegeven door een bevoegd leraar. Gezien de personeelstekorten in het onderwijs en de massale toestroom van ontheemde leerlingen, is het wenselijk schoolbesturen meer flexibiliteit te bieden. In tijdelijke onderwijsvoorzieningen is er daarom ruimte voor de inzet van ander onderwijspersoneel dan uitsluitend bevoegde leraren.

Lees hier de hele regeling

(15 juni 2022)

Gerelateerd