Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar.
VBS zorgt dat je alle informatie op een plaats vindt. Daarnaast vind je onze eigen nieuwsgaring voor en van leden. Voor VBS zijn rekening houden met verschillende situaties (diversiteit) en een pleidooi voor ruimte kernbegrippen.

Vragen over NPO? Bel onze Helpdesk!

070-331 52 15

Voor vragen over het NPO, is de helpdesk natuurlijk bereikbaar. Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (Whatsapp). De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

Nienke Daniëls

Netwerkregisseur | Helpdesk

Nieuws over NPO

Hoe verantwoord je de besteding van de NPO-gelden?
Schoolbesturen dienen de besteding van NPO-gelden te verantwoorden in het jaarverslag. OCW zal daarnaast vragen aan welke interventies op de menukaart middelen zijn uitgegeven, of de MR ingestemd heeft en hoeveel geld besteed is aan externen. Lees meer.
(15-09-2021)


Twee jaar extra salaris voor onderwijspersoneel op scholen met veel achterstanden
Leraren, schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel op scholen met veel leerlingen met achterstanden krijgen de komende twee schooljaren gemiddeld 8 procent extra loon uit de NPO-gelden. Het doel is om het aantrekkelijker te maken om op deze scholen te blijven werken. Lees meer.
(24-08-2021)


NPO: monitoring, lerarentekort en rol MR

De monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) verloopt via ‘de implementatiemonitor’ en ‘de resultatenmonitor’, schrijft minister Slob in een Kamerbrief. Uit een peiling van de PO-Raad blijkt dat het lerarentekort scholen verhindert de NPO-gelden in te zetten zoals zij denken dat het effectief is. Daarnaast beantwoordt de VBS Helpdesk de vraag welke rol de medezeggenschapsraad (MR) heeft bij het NPO. Lees meer.
(12-07-2021)


Verdeling NPO-gelden bekend, extra geld voor scholen met grootste achterstanden
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 700 euro per leerling in het schooljaar 2021-2022. Voor het (v)so liggen deze bedragen hoger. Daarnaast is er komend schooljaar 246 miljoen euro beschikbaar voor de scholen in het po en vo waar de grootste onderwijsachterstanden worden verwacht. Deze week verschijnt er een online rekentool op www.nponderwijs.nl voor de bedragen per school en ontvangen scholen een brief hierover van het ministerie van OCW, schrijft minister Slob in een Kamerbrief. Lees meer.
(28-06-2021)


NPO-middelen: extra inzet personeel dat al in dienst is, waar moet je op letten?
Een manier om de NPO-gelden in te zetten is parttimers die al in dienst zijn extra in te zetten. Onze Helpdesk zet voor je op een rij waar je dan op moet letten. Lees meer.
(22-06-2021)


SER: beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen
De plek waar je wieg staat is nog steeds bepalend voor de kansen die je krijgt in je leven. De coronacrisis vergroot deze bestaande kansenongelijkheid. Het onderwijs speelt niet de rol van ‘great equalizer’. De wijze waarop ons opvang- en onderwijssysteem is georganiseerd leidt er in een aantal gevallen toe dat kansenongelijkheid eerder wordt vergroot dan verkleind. Onderwijs van hoge kwaliteit is – juist nu we de coronacrisis achter ons laten – nodig om alle kinderen gelijke kansen te geven om te leren en zich te ontwikkelen. Dat staat in het SER-advies ‘Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen‘. Lees meer.
(21-06-2021)


Inspectie neemt NPO mee in reguliere onderzoeken
De Onderwijsinspectie verwerkt onderzoeksvragen rond het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in al geplande (stelsel)onderzoeken. Activiteiten die scholen en besturen met NPO-gelden ondernemen komen aan de orde in bij het reguliere toezicht. Lees meer.
(21-06-2021)


Menukaart NPO uitgebreid met drie interventies
De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs is uitgebreid met drie kansrijke interventies:

  •  Directe instructie
  • Technieken voor begrijpend lezen
  • Gesprokentaalinterventies

Bekijk de hier actuele menukaart van OCW.
(17-06-2021)


Stappenplan voor samenwerking gemeenten en onderwijs bij NPO
Het bedrag van 8,5 miljard euro voor het Nationaal Programma Onderwijs is deels ook bestemd voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het NJi-‘Stappenplan samenhang corona-steunpakketten jeugd’ kan gemeenten, onderwijs en samenwerkingsverbanden in het (v)so, vo en po helpen om een plan te maken om de gevolgen van corona voor jongeren op te vangen. Lees meer.
(16-06-2021)


Hoe zet je de NPO-gelden in? Zo doen De Ladder en de Casimirschool het

Scholen buigen zich momenteel over de vraag: hoe en waarvoor gaan we de NPO-gelden inzetten. Wij peilden de stand van zaken bij twee van onze leden. Bij De Ladder in Maarn zetten ze vooral in op klassenverkleining, voortzetten van ingezette interventies en meer handen in de klas bij de kleuters. De Casimirschool in Gouda wil meer samenwerken, meer handen in de klas, meer vakdocenten en leuke dingen doen. Lees meer.
(15-06-2021)


Mogelijkheden om extra personeel aan te trekken met NPO-gelden

In een eerder artikel schreven we al dat het zowel in het po als vo mogelijk is om op basis van tijdelijke vacatureruimte in het kader van het NPO, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een medewerker aan te gaan. Naast het aangaan van een tijdelijk dienstverband zijn er nog meer opties om extra personeel in te zetten met NPO-gelden. We zetten ze voor je op een rij. Lees meer.
(09-06-2021)


Verlenging termijn NPO blijft onzeker

‘Ik heb het idee dat het kabinet heeft besloten dat in dit pakje boter geen deuk geslagen mag worden, zei Kamerlid Roelof Bisschop SGP op 7 juni 2021 tijdens het debat van de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer over onder meer het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Bisschop doelde op de vraag die centraal stond: of de structurele problemen van het onderwijs met incidentele middelen in twee jaar kunnen worden weggewerkt. Lees meer.
(08-06-2021)


Arbeidsovereenkomst met NPO-geld: waarop letten
Zowel in het po als vo is het mogelijk om op basis van tijdelijke vacatureruimte in het kader van het NPO, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een medewerker aan te gaan. Deze tijdelijkheid kan drie maanden zijn, maar ook voor (bijna) de gehele looptijd van het NPO. Bij de VBS Helpdesk kun je modelovereenkomsten aanvragen. Lees meer.
(03-06-2021)


NPO: Onderwijsraad adviseert structurele investeringen en lange termijnbeleid
Verbindt het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan structurele onderwijsinvesteringen en leg dit vast in het regeerakkoord, adviseert de Onderwijsraad de regering. Dit vandaag verschenen advies is in lijn met de brief die VBS eerder aan de Tweede Kamer stuurde. Lees meer.
(03-06-2021)


Rondetafel NPO: stel NPO-gelden structureel beschikbaar

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) was gisteren onderwerp van gesprek tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. VBS stuurde de Kamerleden voorafgaand hierover een brief. Minister Slob stuurde daarnaast twee brieven over het NPO naar de Kamer. Lees meer.
(27-05-2021)


Ronde Tafel NPO
Het Nationaal Programma Onderwijs leeft niet alleen onder VBS-leden maar in het gehele onderwijs. De Tweede Kamer houdt er op 26 mei 2021 een Ronde Tafel over. VBS heeft – met input van de leden – drie punten ingebracht door middel van een brief. Lees meer.
(25-05-2021)


Het Nationaal Programma Onderwijs roept veel vragen op.
De behoefte aan informatie bij scholen is ook groot. Naast het raadplegen van veel gestelde vragen kan nu ook op werkdagen van 10-16.00 het gratis informatienummer 0800 4240424 gebeld worden.


Menukaart is beschikbaar
Met de publicatie van de menukaart komt er steeds meer duidelijkheid rond het Nationaal Programma Onderwijs. De bezorgdheid dat de deskundigheid niet aan scholen zou worden gelaten, is geen waarheid geworden. De menukaart biedt veel ruimte tot eigen invulling, of vind jij van niet? Reacties altijd welkom op communicatie@vbs.nl. Lees meer


NPO: Input voor Rondetafelgesprek Tweede Kamer
De Tweede Kamer organiseert op 26 mei een Rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs. VBS zal input door middel van een brief overbrengen. Uit eerdere contacten met leden kwam een aantal punten naar voren. Lees meer
(21-04-2021)


De Staat van het Onderwijs: duurzame renovatie nodig

De Staat van het onderwijs 2021 is een andere dan voorgaande jaren. Corona en de sluiting van scholen tekenden het jaar. De inspectie looft in haar rapport het aanpassingsvermogen van scholen. ‘Iedereen spant zich in om er het beste van te maken’. Desalniettemin is er bezorgdheid dat juist de leerlingen die in een lastig pakket zaten in deze crisis, de minste leergroei hebben doorgemaakt. Lees meer
(14-04-2021)


NPO roept veel discussie op, VBS denkt mee

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) houdt het onderwijsveld de laatste weken bezig. VBS volgt de ontwikkelingen rond het NPO op de voet en wendt waar mogelijk haar invloed aan. Rekening houden met verschillende situaties (diversiteit) en een pleidooi voor ruimte zijn hierbij kernbegrippen. Lees meer
(01-04-2021)


Advies Onderwijsraad bevestigt signalen uit het veld

Hebben we straks genoeg leerkrachten en is er genoeg concrete tijd om uitvoering te geven aan alle plannen en ambities? Het zijn twee van de vele vragen die we bij onze leden horen. Het door de Onderwijsraad op verzoek van de Tweede Kamer uitgebrachte advies ‘Tijd voor Focus’ sluit aan bij deze signalen. Het gaat ook spelen bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) waarover de scholen gisteren een brief van OCW ontvingen. Lees meer
(25-03-2021)


Nationaal Programma Onderwijs: leden spreken

De 8,5 miljard euro van het demissionair kabinet is een flinke investering in het onderwijs. Onze leden zijn er ondanks de weinig beschikbare informatie wel mee bezig. Sommigen hebben al concrete ideeën hoe het geld te besteden. Drie leden uit het po, vo en so aan het woord. Lees meer
(18-03-2021)


Nationaal Programma Onderwijs: de school aan zet
In het Nationaal Programma Onderwijs worden in het funderend onderwijs verschillende maatregelen getroffen om leerlingen waar nodig langer, meer en effectievere (onderwijs)tijd te bieden. Scholen maken hun eigen plannen en nemen maatregelen die passen bij de situatie van hun leerlingen. Scholen ontvangen hiervoor de komende twee schooljaren substantiële extra financiële middelen. Een gemiddelde basisschool ontvangt € 180.000 per jaar, een gemiddelde vo-school € 1,3 miljoen. Lees meer
(17-02-2021)

Formeel proces

Documenten ministerie van OCW:

Menukaart interventies po en vo van OCW:
Deze interventies kun je inzetten met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Stappenplan voor schoolanalyse van OCW:

Website OCW Nationaal Programma Onderwijs
Er is ook een website Nationaal Programma Onderwijs van het ministerie van OCW met onder meer veelgestelde vragen over het Nationaal Programma Onderwijs.

Stappenplan voor samenwerking gemeenten en onderwijs van het NJi
Download hier het Stappenplan ‘samenhang coronasteunpakketten jeugd’ van het Nederlands Jeugdinstituut (16-06-2021)

Tools en suggesties van SLO over NPO
Hoe maak je tot de zomervakantie doordachte keuzes in je onderwijsaanbod? (19-04-2021)

Brieven van VBS aan Tweede Kamer over NPO